Wydział Mechaniczny


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:


Mechanika i budowa maszyn
Studia stacjonarne II stopnia :
Specjalności:

 • Budowa śmigłowców
 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Technologie informacyjne i pomiarowe
 • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn
 • Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki

Studia niestacjonarne II stopnia:
Specjalności:

 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Technologie informatycjne i pomiarowe
 • Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn

Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 

Inżynieria materiałowa
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Specjalności:

 • Inżynieria powierzchni
 • Inżynieria kompozytów
 • Technologie materiałowe

Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
(wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Menadżerska w zakresie: Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Techniczna w zakresie:     Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
                                                 Komputerowa integracja wytwarzania
                                                 Zarządzanie w transporcie

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

 

Transport
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Specjalności:

 •  Transport samochodowy
 •  Logistyka w transporcie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 

Inżynieria produkcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 •  Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie
 •  Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

Absolwent posiada szczegółową i poszerzoną wiedzę z zakresu inżynieria produkcji, w tym również wiedzę specjalistyczną z wybranych obszarów dziedziń nauk technicznych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu technologii materiałowych, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, technologii i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz posiada wiedzę w zakresie metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, w tym: projektowanie, wytwarzanie, organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnych.

 

Robotyzacja procesów wytwórczych
Studia stacjonarne II stopnia

 •  Bez specjalności

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na opracowywanie planów wdrożenia i integracji zaawansowanych maszyn (np. robotów przemysłowych) w środowisku wytwórczym. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki i inżynierii produkcji pozwalającą na zrozumienie złożonych problemów robotyzacji rzeczywistych procesów wytwórczych, ich analizę i optymalizację. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych.

Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnianie w działach utrzymania ruchu i zarządzania produkcją zakładów produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. na stanowisku kierowniczym w zakładach przemysłowych, specjalisty w firmach usługowych i doradczych z branży automatyki przemysłowej, robotyki i technologii, a także samodzielnego przedsiębiorcy lub członka zespołu projektowo-wdrożeniowego z branży sterowania i automatyki przemysłowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

<WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO>