Sukcesywne usługi

Informujemy, iż od 23 kwietnia 2020 r. usługi napraw i przeglądów pogwarancyjnych kopiarek dla naszej Uczelni świadczy firma"P.H.Z GAMA" Sebastian Gaweł Lublin, zgodnie z podpisaną umową nr KZ 22/2020  obowiązującą do 23 kwietnia 2021.
Zgłoszenia proszę składać:
Telefonicznie: 81 525 61 93 lub e-mail: info@gama.lublin.pl

Informujemy, iż od 14.02 .2020 r. firma RESET – PC W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams, Lublin, świadczy usługi dla naszej Uczelni w zakresie naprawy i konserwacji wszystkich typów komputerów i monitorów, będących własnością Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ - 04 /2020, obowiązuje do 14.02.2021
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
81 534 26 83 lub 81 532 04 25 lub e-mail: piotrr@reset-pc.com.pl / office@reset-pc.com.pl

Informujemy, iż od 23.12 2019 r. firma "LASERVIS" Bartosz Janecki, Lublin, świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek wraz z wymianą części zamiennych, w ramach serwisu pogwarancyjnego, będących na stanie Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ 61/2019, obowiązuje do 23.12.2020.
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
tel.  81 745 31 54 lub tel. kom. 501 77 66 58

Informujemy, iż od grudnia  2019 r. firma „PW ANTIQUA- Andrzej Trzciński" świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy pieczątek na potrzeby Uczelni w roku 2019/20.
Umowa nr KZ 57/2019, obowiązuje do 04.12.2020
Zamówienia proszę kierować do Pani  Marta Kowalczyk   - tel 081 538 41 59  (Budynek Stołówki, pok. nr 1)

Informujemy, iż od 01.07.2020 firma Poczta Polska S.A.  świadczy usługi pocztowe i kurierskie.
Umowa KZ/29/2020 obowiązuje do 30.06.2021r.

W celu identyfikacji przez Pocztę Polską poszczególnych jednostek PL na każdej wysyłanej korespondencji należny umieszczać nr ID oraz numery kart zgodnie z załącznikiem Wykaz numerów ID oraz numerów kart dla poszczególnych jednostek Politechniki Lubelskiej

Warunki świadczenia usług

1.      Przesyłki i paczki nadawane przez Zamawiającego będą dostarczane przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą.

2.      Nadawane przez Zamawiającego przesyłki rejestrowane w przypadku ich awizowania po bezskutecznej próbie doręczenia w miejscu zamieszkania lub siedzibie adresata, będą odbierane przez adresatów we właściwie oznakowanych placówkach pocztowych zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.

3.      Placówka pocztowa, o której mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:

1) czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub witrynie obiektu, w którym mieści się placówka pocztowa;

3) placówka pocztowa znajdująca się w lokalu, w którym jest prowadzona inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy.

4.      Nadawanie przesyłek przez Zamawiającego będzie się odbywało w ten sposób, że upoważniony pracownik Wykonawcy w każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 695), będzie odbierał przesyłki wraz pocztową książką nadawczą w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Główna Politechniki Lubelskiej, pomieszczenie nr 7 znajdujące się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie) w przedziale czasu pomiędzy godziną 11.00 a 12.00. Niezależnie od powyższego, Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki także osobiście
w placówce Wykonawcy  położonej przy ul. Gabriela Narutowicza 80A, 20-014 Lublin UP
w Lublinie w dniach i godzinach otwarcia tej placówki.

5.      Pracownik Wykonawcy będzie zwracał Zamawiającemu pocztową książkę nadawczą   przekazaną nazasadach określonych w ust. 4 zdanie pierwsze, najpóźniej następnego dnia roboczego w przedziale czasu pomiędzy godziną 11.00 a 12.00. Zwrot będzie następował
w Kancelarii Głównej Politechniki Lubelskiej, pomieszczenie nr 7 znajdujące się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie.

6.      Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach oznaczenia potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci odcisku pieczęci o treści: „Opłata pobrana zgodnie z umową nr…..”  uzgodnioną z Wykonawcą. Wymienioną pieczęć lub pieczęci Zamawiający wykona we własnym zakresie.

7.      Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy adresata wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej, zapewnionej przez Zamawiającego we własnym zakresie), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbiory – ZPO) oraz umieszczenia na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełna nazwę i adres Zamawiającego umożliwiający dokładną identyfikację jednostki organizacyjnej, zadaniem Wykonawcy będzie naklejanie nalepek R z kodami kreskowymi do obsługi przesyłek poleconych

8.      Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania numeru nadawczego na przesyłkach poleconych.

9.      Wykonawca będzie odbierać przesyłki kurierskie z siedziby Zamawiającego. W przypadku przesyłek kurierskich dostarczanych w dniu następnym po dniu nadania, upoważniony pracownik Wykonawcy na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego odbierze przesyłkę ze wskazanego miejsca w celu jej realizacji w ciągu max. 3 godzin, jednak nie później niż do godz. 15.00. Telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego musi być dokonane do godziny 12:00.

10.  Listy przewozowe Wykonawca dostarcza na własny koszt.

11.  Na listach przewozowych dotyczących przesyłek kurierskich Nadawca będzie umieszczał numer umowy i dokładną nazwę identyfikującą jednostkę organizacyjną Zamawiającego, w ramach której będą te przesyłki nadawane.

12.  Zamawiający do przesyłek kurierskich używa własnych opakowań umożliwiających ich przewóz na co Wykonawca wyraża zgodę.

13.  Wykonawca zobowiązany będzie zwracać Zamawiającemu niedoręczone przesyłki pocztowe oraz potwierdzenia odbioru w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Główna Politechniki Lubelskiej, pomieszczenie nr 7 znajdujące się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie) w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 ”.

14.  Przesyłki będą dostarczane w stanie nienaruszonym. Wszelkie uszkodzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone i opisane.

15.  W przypadku niedostarczenia przesyłki Wykonawca określi przyczynę niedostarczenia przesyłki - dotyczy przesyłek rejestrowanych, przy czym w przypadku rejestrowanych zagranicznych przyczyna zwrotu musi być podana w języku polskim.

16.  Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania zwracanych na jego adres, przesyłek określonych powyżej a nadanych przez niego, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia/wydania adresatowi.

17.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, usługi kurierskie realizowane będą
w oparciu o regulamin Wykonawcy załączony do Umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Umowy.

Zgłoszenia proszę kierować pod nr infolinii 804 104 104