Prowadzone badania

Opracowanie innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia – badania dotyczące funkcjonalności gotowego do komercjalizacji prototypu innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego średniego napięcia w obudowie zamkniętej, przeznaczonego do inteligentnych sieci SN, pracujących w technologii smart grids. Rozłącznik EKTOS jest finalnym rezultatem realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia” o nr POIR.04.01.04-00-0130/16, realizowanego przez Politechnikę Lubelską w konsorcjum z firmą EKTO z Białegostoku w ramach działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozłącznik jest nowym w skali rynku produktem, którego docelową grupą odbiorców będą Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD), prowadzący działania inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie rozdzielczej infrastruktury sieciowej średniego napięcia, zmierzające do podniesienia jakości świadczonych usług przez poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci SN.

     

Produkt „EKTOS – innowacyjny napowietrzny rozłącznik próżniowy w obudowie zamkniętej, dedykowany do inteligentnych sieci średniego napięcia”, prezentowany przez Politechnikę Lubelską i firmę EKTO Sp. z o.o. z Białegostoku, podczas XII edycji Targów Energetycznych ENERGETICS, odbywających się w dniach 19-21 listopada 2019 roku w Lublinie, zdobył główną nagrodę w konkursie o Puchar Prezesa Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w kategorii najefektywniejszych ekonomicznie rozwiązań technologiczno – organizacyjnych w zakresie energetyki.

Analiza wyładowań łukowych w komorze próżniowej – stanowisko przeznaczone do pomiaru parametrów łuku elektrycznego w próżni, jak i w gazach o obniżonym ciśnieniu w zależności od warunków występowania wyładowania łukowego, tj. ciśnienia oraz składu chemicznego atmosfery w komorze wyładowczej, odległości między elektrodami, jak również rodzaju i struktury materiału elektrod. Układ pozwala na rejestrację przebiegu zjawiska wyładowania łukowego za pomocą ultraszybkiej kamery oraz rejestrację widma łuku elektrycznego za pomocą spektrofotometru światłowodowego. Jest to unikalne rozwiązanie oparte o tzw. rozbieralną komorę próżniową.

Wyznaczanie charakterystyk wytrzymałościowych komór próżniowych średniego napięcia – stanowisko przeznaczone do badania wytrzymałości elektrycznej komór próżniowych w zależności od ciśnienia oraz rodzaju gazu izolacyjnego. Układ umożliwia pomiar wytrzymałości elektrycznej komór próżniowych w zależności od odległości między stykami oraz przeprowadzanie prób napięciowych krótko- i długotrwałych przy napięciu do 50 kV w stanie jałowym oraz dla różnych wartości obciążenia.

Badanie wytrzymałości elektrycznej dielektryków napięciem przemiennym o wartości do 50 kV – stanowisko składa się z układu zasilającego, wyposażonego w źródło napięcia probierczego z możliwością regulacji jego wartości oraz układu transformacyjno-obciążeniowego, mającego na celu obniżenie poziomu napięcia probierczego oraz obciążenia toru prądowego badanego obiektu. Układ jest zasilany z transformatora probierczego w obudowie żywicznej z izolacją papierowo-olejową, wyposażonego w dwusekcyjne uzwojenie pierwotne, pozwalające na zmianę przekładni transformatora w celu uzyskania dwóch zakresów napięcia wtórnego.

Monitoring temperatury torów prądowych w warunkach pracy długotrwałej – stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań w zakresie pomiaru parametrów cieplnych przewodów aluminiowych w zakresie oddziaływań prądów roboczych i zakłóceniowych oraz nowatorskiego rozwiązania czujnika do monitorowania temperatury przewodów pod napięciem. Układ ten spełnia wymagania w zakresie możliwości prowadzenia badań na rzeczywistych odcinkach przewodów AAL, AFL oraz AAAC dla czujnika temperatury, umożliwiającego jej monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Badanie wpływu niejednoczesności otwierania i zamykania styków na generowanie przepięć łączeniowych – układ umożliwiający modelowanie niejednoczesności podczas załączania i wyłączania obciążenia o charakterze rezystancyjnym, pojemnościowym i indukcyjnym. Podstawowym elementem układu jest mikroprocesor sterujący wyjściami sterownika w układzie otwartego kolektora, co umożliwia sterowanie zarówno triakami jak i przekaźnikami. Zasilanie układu zrealizowano poprzez złącze USB, co w razie konieczności pozwoli wprowadzać zmiany w oprogramowaniu sterownika. Programowanie czasów opóźnienia przeprowadza się za pomocą przycisków na obudowie.