Zakres kompetencji

Do zakresu działania  prorektora ds. nauki należy planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności w sferze nauki, a w szczególności:

 1. koordynacja i nadzór prac związanych z planowaniem działalności naukowo-badawczej Uczelni;
 2. działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
 3. opracowywanie struktury kosztów i przychodów w zakresie działalności pionu nauki;
 4. realizacja polityki kadrowej Uczelni w zakresie rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej;
 5. opiniowanie dla rektora wniosków wydziałów o mianowanie na stanowiska profesora zwyczajnego;
 6. współpraca z uczelniami, ośrodkami i placówkami naukowymi zagranicznymi i krajowymi w zakresie badań naukowych i rozwoju kadry;

 7. koordynacja całokształtu ogólnouczelnianej współpracy międzynarodowej, w tym programów Unii Europejskiej wspomagających rozwój badań i edukację;

 8. zbiorcze planowanie i sprawozdawczość z działalności naukowo-badawczej, współpracy z zagranicą i konferencji naukowych;

 9. współpraca z komisjami senackimi i uczelnianymi w zakresie zagadnień będących przedmiotem działalności pionu nauki;

 10. realizacja programu działalności Politechniki, uchwał Senatu oraz zaleceń pokontrolnych w sprawach objętych zakresem działania;

 11. inicjowanie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem informatorów o działalności naukowo-badawczej Uczelni;

 12. sprawozdawczość finansowa z działalności naukowo-badawczej Uczelni;

 13. koordynacja wyjazdów zagranicznych, sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w tym zakresie;

 14. koordynacja spraw związanych z uzyskiwaniem uprawnień do nadawania stopni naukowych przez wydziały;

 15. zawieranie umów na prace naukowo-badawcze w granicach upoważnienia udzielonego przez rektora;

 16. nadzór nad akredytacją i rozwojem laboratoriów;

 17. nadzór i kontrola działalności Biblioteki Politechniki Lubelskiej oraz bibliotek wydziałowych;

 18. nadzór nad projektami realizowanymi przy wsparciu finansowym środków z budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych instytucji zagranicznych;

 19. nadzór nad działalnością naukową Muzeum Politechniki Lubelskiej;

 20. zastępowanie rektora na określony czas i na jego polecenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

 • Statut Politechniki Lubelskiej.