Zakres kompetencji

Do zakresu działania prorektora ds. studenckich należy planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów;

 2. sprawy systemu studiów, planów, programów, organizacji, funkcjonowania, modernizacji i jakości procesu dydaktycznego, przyjęć na studia i procesu dydaktycznego oraz sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian w tym zakresie;

 3. koordynowanie procesu doskonalenia dydaktyki poprzez unowocześnianie programów studiów;

 4. działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z działalności dydaktycznej Uczelni;

 5. nadzór nad zaplanowaną realizacją struktury kosztów i przychodów w zakresie działalności pionu ds. studenckich;

 6. wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój dydaktyki w zakresie określonym przez rektora;

 7. nadzór i kontrola przebiegu toku studiów w wydziałach oraz przestrzeganie postanowień regulaminu studiów;

 8. rozpatrywanie wniosków i odwołań studenckich;

 9. podejmowanie decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

 10. całokształt spraw związanych z kształceniem cudzoziemców;

 11. rozwijanie form kształcenia ustawicznego;

 12. zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz związanych z nimi wypłat według pełnomocnictw nadanych przez rektora;

 13. koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Nauczania i Toku Studiów;

 14. koordynacja i nadzór nad działalnością Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;

 15. koordynacja i nadzór nad działalnością Biura Kształcenia Międzynarodowego;

 16. ustalanie zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów, planowanie i kontrola wykorzystania funduszu stypendialnego; 

 17. dysponowanie uczelnianym funduszem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

 18. nadzór, kontrola i koordynacja organizacji i realizacji form pomocy materialnej i spraw socjalno-bytowych studentów;

 19. koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Spraw Studenckich;

 20. współpraca z samorządem studenckim i z organizacjami studenckimi oraz kontrola wykorzystywania przyznawanych im środków budżetowych;

 21. koordynacja i wspomaganie wszystkich form działalności studenckiej;

 22. rejestracja organizacji studenckich;

 23. opieka nad studenckim ruchem naukowym i inspirowanie działań umożliwiających włączenie studentów do prowadzonych prac naukowo-badawczych;

 24. nadzór, kontrola i rejestracja studenckich kół naukowych;

 25. koordynacja i nadzór nad działalnością Biura Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej;

 26. wnioskowanie zmian organizacyjnych w Uczelni, związanych z procesem nauczania i wychowania;

 27. współpraca z senackimi i uczelnianymi komisjami w zakresie zagadnień dotyczących wychowania i kształcenia;

 28. koordynacja współpracy w zakresie kształcenia z innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne;

 29. realizacja programu działalności Politechniki, uchwał Senatu oraz zaleceń pokontrolnych w sprawach objętych zakresem działania;

 30. współpraca z wyznaczonymi organizacjami, instytucjami i komisjami;

 31. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji i sprawozdawczością w zakresie rekrutacji na studia, toku studiów, pomocy materialnej;

 32. zastępowanie rektora na określony czas i jego polecenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

 • Statut Politechniki Lubelskiej.