Kompetencje Senatu

Senat jest najwyższą władzą stanowiącą w Politechnice. Senat Politechniki Lubelskiej sprawuje pieczę nad poziomem kształcenia i rozwojem uprawianych dziedzin i dyscyplin nauki.

Do kompetencji Senatu należy:

 1. uchwalanie statutu Uczelni większością co najmniej dwóch trzecich głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uczelni;
 2. uchwalanie strategii rozwoju Politechniki;
 3. określanie liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Uczelni, przy uwzględnieniu zasady kierowania się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwości zapewnienia finansowania ze środków publicznych;
 4. określanie efektów kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia. W przypadku kierunków studiów wymienionych w art. 9b ustawy uchwała Senatu uwzględnia standardy kształcenia określone dla tych kierunków;
 5. nadanie tytułu doktora honoris causa i honorowego profesora;
 6. ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z działalności Uczelni;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej Uczelni;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów;
 9. określanie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
 10. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 11. określanie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, w tym trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
 12. określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;
 13. określanie zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych;
 14. określanie środków na wynagrodzenia dla pracowników w ramach środków posiadanych przez Uczelnię;
 15. uchwalanie regulaminu studiów;
 16. uchwalanie regulaminu przyznawania nagród rektora;
 17. zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Politechniki;
 18. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Politechniki zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 19. uchwalanie wytycznych do planów i programów studiów, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających;
 20. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Politechniki Lubelskiej  sprawach, określonych w ustawie lub w innych aktach normatywnych albo wymagających opinii społeczności akademickiej.