Baza Wiedzy H2020

HORYZONT 2020 w skrócie - http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Broszura informacyjna Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020.

*******************************

GRANTY EUROPEJSKIE - http://www.grantyeuropejskie.pl

Biuletyn wydawany co miesiąc do grudnia 2013 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z RPK Poznań – Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM zawierający informacje dotyczące realizowanych w Polsce projektów finansowanych z programów ramowych UE i funduszy strukturalnych oraz szkoleń i konferencji związanych z funduszami dla nauki i biznesu. Biuletyn jest dostępny w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

********************************

RESEARCH.EU - http://cordis.europa.eu/news/research-eu/home_en.html

Wydawnictwo Komisji Europejskiej zawierające opisy najciekawszych projektów badawczych i rozwojowych współfinansowanych przez UE. Każdego roku wydawanych jest 10 anglojęzycznych numerów. Wersja on-line oraz możliwość bezpłatnej prenumeraty.

************************

ENTERPRISE & INDUSTRY MAGAZINE - http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/index_en.htm

Wydawnictwo  Komisji Europejskiej, publikowane trzy razy do roku. Poświęcony informacjom głównie dla przedsiębiorstw i przemysłu, ze sfery innowacji, przedsiębiorczości, konkurencyjności, ochrony środowiska czy regulacji polityki przemysłowej.

*********************************

EEN - OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK     http://dtt.ppnt.poznan.pl

Międzynarodowa sieć, której zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw; wsparcie dla biznesu oraz nauki w komercjalizacji wyników badań, poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz partnerów do współpracy naukowej i gospodarczej.

*********************************

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE    http://www.kpk.gov.pl

zawiera informacje dotyczące Horyzontu 2020 - polecamy zwłaszcza podstrony dotyczące prawa i finansów oraz szkoleń.

******************************

POLSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW  http://www.euraxess.pl

        zawiera informacje odnoszące się do różnych aspektów związanych z zagranicznym wyjazdem naukow

        ********************************

PLATFORMY TECHNOLOGICZNE  http://www.kpk.gov.pl

informacja o Polskich Platformach Technologicznych, działających w różnych sektorach przemysłu, strona zawiera również listę z odnośnikami do Europejskich Platform Technologicznych

******************************