Politechnika Lubelska
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500153346-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
Politechnika Lubelska: Sukcesywna dostawa mebli dla Politechniki Lubelskiej na rok 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559750-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa mebli dla Politechniki Lubelskiej na rok 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP/PN/28/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sukcesywna dostawa mebli dla Politechniki Lubelskiej, zgodnie ze szczegółowym opisem tematu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w Szczegółowym Opisie Tematu Zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu jako ilości minimalne oraz z zamówienia objętego prawem opcji rozumianego w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu jako różnica pomiędzy ilościami maksymalnymi a ilościami minimalnymi. 2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie. 3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. 5. Rozliczenie nastąpi według faktycznej ilości zakupionego towaru po cenach jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy. 6. Zamawiający ma prawo zamówić łącznie mniejszą liczbę artykułów, niż ilości maksymalne przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż 40% tych ilości maksymalnych. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

Dodatkowe kody CPV: 39150000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48780.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65430
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65430
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134070
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych