Politechnika Lubelska
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500298155-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.
Lublin: Kompleksowa dostawa ciepła realizowana na podstawie umowy kompleksowej, obejmująca sprzedaż ciepła oraz świadczenie usługi jej dystrybucji do obiektów Politechniki Lubelskiej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowa dostawa ciepła realizowana na podstawie umowy kompleksowej, obejmująca sprzedaż ciepła oraz świadczenie usługi jej dystrybucji do obiektów Politechniki Lubelskiej
Numer referencyjny  WR/18/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa dostawa ciepła realizowana na podstawie umowy kompleksowej, obejmująca sprzedaż ciepła oraz świadczenie usługi jej dystrybucji do obiektów Politechniki Lubelskiej
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  61UST 1 PUNKT 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 ustawy PZP , Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub rooty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie Lublina tylko Lubelskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A posiada infrastrukturę do dostaw i przesyłu ciepła do obiektów Politechniki Lubelskiej a urządzenia ciepłownicze Zamawiającego są przystosowane i podłączone do tej właśnie sieci

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.,  ,  PUŁAWSKA 28,  20-822,  LUBLIN,  kraj/woj. lubelskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych