Badania lekarskie

Kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

Badania muszą być wykonywane przez lekarza medycyny pracy, na podstawie skierowania wydanego przez Politechnikę Lubelską. 


Osoby kierowane na badania powinny:
• posiadać dokument stwierdzający tożsamość,
• posiadać skierowania wypełnione przez uczelnię z podaniem kierunku kształcenia oraz z wymienionymi czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 11 sierpnia 2010 r. - Dz. U. Nr 155, poz. 1045 z późn. zmianami, (skierowanie należy wydrukować z systemu <ERK>),
• posiadać kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznej jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia oraz dodatkowe wyniki badań i okulary, jeśli nosi.

 

Za przeprowadzone badania i otrzymane zaświadczenie lekarskie kandydat na studia nie ponosi żadnych kosztów !

Wykaz kierunków studiów, na których występują czynniki szkoliwe i uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. 

Badania lekarskie dla kandydatów na studia z terenu województwa lubelskiego będą wykonywane w następujących ośrodkach: [pobierz plik]