Wymagane dokumenty

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

2. Komplet dokumentów wymaganych od obywateli polskich obejmuje

 • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
 • kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy jedynie kandydatów na studia drugiego stopnia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjne Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
 • oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 • 3 aktualne jednakowe fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (czytelnie podpisane na odwrocie);
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1144), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki studiów, na których wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust. 4 niniejszego rozdziału) jako warunek niezbędny do przyjęcia na ten kierunek studiów;
 • w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poświadczoną jak w pkt 2;
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia.

 

3. Kandydat legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB lub europejskiej EB uzyskanym w 2018 r. jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów do dnia 10 września 2018 r.

4. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wydania, może być zobligowany przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej do dostarczenia dodatkowych dokumentów pozwalających na uznanie świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

5. Niepełnoletni kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych sprawujących władzę rodzicielską na:

 •  dokonanie rejestracji na studia,
 •  złożenie dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,
 •  odbiór decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
 •  przeniesienie dokumentów na inny kierunek,
 •  odbiór dokumentów.

Pełnoletniość kandydata ocenia się według prawa kraju, którego obywatelem jest kandydat na studia i według stanu na dzień złożenia wniosku o przyjęcie na studia.


Uwaga!

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach dostępne są na podstronach konkretnych Wydziałów.

Uwaga!

Kandydaci, którzy będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, składają oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady/ konkursu.

Kandydaci ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007–2019 kwalifikowani będą na studia wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.