Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów,  składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, którego wzór określa zarządzenie Rektora, wraz z pisemną zgodą na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich oraz zgodą dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • suplement do dyplomu (jeżeli został wydany);
 • kwestionariusz osobowy, którego wzór określa zarządzenie Rektora;
 • cv zawierające informacje o: 
  - ukończonych studiach, temacie i rezultatach pracy magisterskiej,
   - zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej,
   - doświadczeniu zawodowym, 
   - działalności naukowej (publikacje naukowe, udział w projektach naukowych, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych itp.),
   - innych rodzajach aktywności (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, studia i staże krajowe lub zagraniczne, działalność studencka itp.);
 • dokumenty potwierdzające wykazaną działalność naukową i inne rodzaje aktywności;
 • opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie;  
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów II stopnia potwierdzone przez właściwy dziekanat, w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z całego toku studiów;
 • zaświadczenie o uzyskanej ocenie końcowej z języka obcego wraz ze wskazaniem poziomu lektoratu (w skali Rady Europy od A1 do C2) potwierdzone przez właściwą jednostkę organizacyjną Uczelni lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego z widocznym poziomem posiadanych umiejętności językowych (w skali Rady Europy od A1 do C2);
 • 2 fotografie (w formacie 4,5 x 6,5 cm) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na płycie CD/DVD;
 • kopię dowodu osobistego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wzory druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia doktoranckie.

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach doktoranckich.