Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja kandydatów na studia doktoranckie prowadzona jest w oparciu o Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej:

Uchwała Nr 23/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 .

Uchwała  Nr 32/2018/IV z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która:

a) posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”; 

b) ukończyła studia magisterskie na kierunku zbliżonym lub pokrewnym z dyscypliną naukową, w której prowadzone są studia doktoranckie, z wynikiem co najmniej dobrym;

c) uzyskała pozytywną opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej;

d) uzyskała pisemną zgodę na opiekę naukową od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich;

e) uzyskała pisemną zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej w jednostce;

f) wykazuje się znajomością nowożytnego języka obcego;

g) uzyskała pozytywne oceny z postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne;

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, składnikami oceny punktowej

stanowiącej podstawę do przyjęcia na pierwszy rok studiów są następujące elementy:

  1. ocena z dyplomu ukończenia studiów: bardzo dobry – 5 pkt, dobry plus – 4,5 pkt, dobry – 4 pkt;
  2. średnia ocen ze studiów (z indeksu) potwierdzona przez właściwy dziekanat;
  3. znajomość języka obcego (certyfikaty) lub ocena końcowa z języka obcego (z indeksu) potwierdzona przez właściwy dziekanat – od 0 do 5 pkt;
  4. udokumentowana działalność naukowa (publikacje, referaty, projekty i konferencje naukowe, działalność w kole naukowym) – od 0 do 5 pkt;
  5.  udokumentowane inne rodzaje aktywności (np. studia podyplomowe, kursy
     specjalistyczne, studia i staże zagraniczne, działalnośc studencka) – od 0 do 5 pkt. 
  6. ocena z rozmowy kwalifikacyjnej – od 0 do 5 pkt.

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie przez wydziałową komisję rekrutacyjną liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne elementy tego postępowania, oraz ustalenie łącznej oceny punktowej uzyskanej przez kandydata.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, ustalając kolejność, według liczby łącznie uzyskanych punktów i na tej podstawie podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich w ramach ustalonego limitu miejsc.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i w przepisach wykonawczych do Ustawy.

Od osób wymienionych wyżej wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich (jednolitych bądź drugiego stopnia).

Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego, są upoważnieni do ustalania szczegółowych harmonogramów i procedur związanych
z organizacją oraz przeprowadzeniem rekrutacji.