13 maja 2019

KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Techniki Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej

DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Techniki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Przepisach wprowadzających Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) i Statucie PL.

Wymagane kwalifikacje:

 • stopień naukowy dr lub dr hab.,
 • dobra znajomość języka angielskiego udokumentowana publikacjami naukowymi,
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie techniczno-informatycznym,
 • udokumentowane osiągnięcia aplikacyjne i organizacyjne,
 • udokumentowane doświadczenia dydaktyczne.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys naukowy,
 • 2 zdjęcia,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy, 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać do dnia 15 września 2019 r. w sekretariacie dziekana Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, pok. 8).

Dziekan 
Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej 

Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL