13 czerwca 2019

Politechnika Lubelska ma nowy Statut

Z satysfakcją informujemy, że na posiedzeniu Senatu Politechniki Lubelskiej w dniu 6 czerwca 2019 r. Senatorowie naszej Uczelni przyjęli w głosowaniu (przy jednym głosie wstrzymującym) nowy Statut Uczelni.

 

Opracowany dokument przyjęty został po konsultacjach ze wspólnotą akademicką oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i Radę Uczelni.

W zakresie organizacji uczelni pozostawiono wydziały jako jednostki podstawowe oraz katedry i zakłady. Nowym organem są rady dyscyplin naukowych, które przejęły kompetencje nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Novum jest również Rada Uczelni. Jednym z jej zadań jest wskazywanie kandydatów na rektora.

Nowy statut wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r.

Statut PL znajduje się tutaj.