18 czerwca 2019

KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej


 

DZIEKAN
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza
konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, dotyczące zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia I i II stopnia na kierunku technicznym (mechanika i budowa maszyn lub na kierunku pokrewnym),
 • znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce,
 • ocena ukończenia studiów na dyplomie co najmniej 5,0,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie dotyczące art. 276 ust. 1 pkt. 7 i 8 oraz art. 20 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów,
 • rekomendacja opiekuna naukowego lub promotora w przewodzie doktorskim,
 • program działań na stanowisku asystenta,
 • udokumentowana informacja o publikacjach, patentach i zgłoszeniach patentowych, ukończonych kursach technicznych, znajomości języków obcych (certyfikat).

Dokumentację należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego (Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, pok. 108).

Link do strony: http://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/jednostki-organizacyjne/katedra-podstaw-inzynierii-produkcji