Stypendia

Pomoc materialna
Niezależnie od innych form pomocy materialnej oferowanej przez Politechnikę Lubelską (PL) studentom, studenci niepełnosprawni uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego. Powyższe uprawnienie przewiduje art. 180 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r, poz. 2183).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który składa się do Działu Spraw Studenckich. Stypendium specjalne jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którego kopię należy dołączyć do wniosku oraz przedłożyć do wglądu oryginał. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wysokość przyznanego stypendium ustalane jest przed rozpoczęciem roku akademickiego na podstawie przepisów "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PL. Stypendium specjalne jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziewięciu miesięcy.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ale tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.