Jednostki Ogólnouczelniane

W Politechnice działają podległe rektorowi jednostki ogólnouczelniane, realizujące wyodrębnione zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.
Jednostki ogólnouczelniane tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
Jednostkami ogólnouczelnianymi w Politechnice Lubelskiej są:

  • Biblioteka,
  • Biuro Promocji i Projektów,
  • Biuro Karier,
  • Biuro Kształcenia Międzynarodowego,
  • Biuro Rzecznika Patentowego,
  • Centrum Informatyczne,
  • Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości,
  • Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

BIBLIOTEKA

Bibliotekę jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, usługowych oraz dydaktycznych.

Biblioteka Politechniki Lubelskiej jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wraz z bibliotekami wydziałowymi Politechniki Lubelskiej tworzy uczelniany system biblioteczno-informacyjny oraz pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej.

Więcej o Bibliotece Politechniki Lubelskiej


BIURO PROMOCJI I PROJEKTÓW

Biuro Promocji i Projektów Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-51/2016 z dnia 13 października 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 38/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r. 

Biuro podlega zastępcy kanclerza.

Więcej o Biurze Promocji i Projektów Politechniki Lubelskiej


BIURO KARIER

Szczegółowy zakres zadań Biura określa Zarządzenie Nr R-25/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Karier Politechniki Lubelskiej.

Biuro podlega prorektorowi ds. studenckich.

Więcej o Biurze Karier Politechniki Lubelskiej


BIURO KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO

Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-52/2016 z dnia 13 października 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 39/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r. 

Biuro podlega prorektorowi ds. studenckich.

Więcej o Biurze Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej


BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO

Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-6/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. 

Biuro podlega rektorowi.

Więcej o Biurze Rzecznika Patentowego Politechniki Lubelskiej


CENTRUM INFORMATYCZNE

Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej utworzone zostało w 2003 r.

Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie, utrzymanie i rozwijanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią.

Centrum opracowuje również materiały i dokumentację oraz prowadzi szkolenia w zakresie rozwijanych systemów informatycznych.

Centrum Informatyczne koordynuje zakupy sprzętu i oprogramowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych uczelni.

Szczegółowy zakres zadań oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Zarządzenie Nr R-36/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o Centrum Informatycznym Politechniki Lubelskiej


CENTRUM INNOWACJI i TRANSFERU TECHNOLOGII

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-50/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 37/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z  dnia 13 października 2016 r. 

Centrum podlega prorektorowi ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym.

Zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin wydany Zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej


CENTRUM PROGRAMU PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego utworzone zostało Zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej Nr R-35/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Centrum podlega kanclerzowi.

Więcej o Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego


LUBELSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką ogólnouczelnianą, utworzoną na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 29/2007/VII z dnia 8 listopada 2007 r.,  w celu wspierania przedsiębiorczości studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodej kadry naukowej Politechniki Lubelskiej i innych uczelni wyższych Lublina, popularyzacji idei przedsiębiorczości akademickiej oraz umożliwienia efektywnego wykorzystania potencjału środowiska naukowego w praktyce. 

Zadania, zakres działania, w tym formy udzielania pomocy oraz strukturę organizacyjną Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 40/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. 

Inkubator podlega prorektorowi ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym.

Więcej o Lubelskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej