Organizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie Uczelni sprawuje Rektor Politechniki Lubelskiej, zaś na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych – ich kierownicy.

Elementami struktury Systemu na poziomie uczelnianym są: Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, struktura tworzona jest przez: wydziałową komisję ds. jakości kształcenia oraz pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Zadania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy koordynacja działań mających na celu ustawiczne doskonalenie i unowocześnianie procesu kształcenia oraz poprawę warunków jego realizacji, a także monitorowanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia poprzez:
1) inicjowanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych, niezbędnych do zapewniania jakości kształcenia;
2) opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia w Uczelni;
3) opiniowanie zgodności prowadzonych i projektowanych programów kształcenia, w szczególności efektów kształcenia, z obowiązującym prawem, Misją i Strategią Uczelni oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych;
4) formułowanie wytycznych i zaleceń dotyczących działań na rzecz poprawy jakości kształcenia;
5) sporządzanie raportów wynikowych na podstawie danych z komisji wydziałowych ds. jakości kształcenia oraz przedstawianie wniosków z ich analiz Rektorowi i Senatowi Uczelni;
6) przedkładanie Rektorowi opinii i wniosków w zakresie spraw związanych z oceną jakości kształcenia, w tym:
a) działalności wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia,
b) propozycji wydziałów poddania się ocenie jakości kształcenia, realizowanej przez instytucję zewnętrzną,
c) wyników oceny przeprowadzonej przez zewnętrzne instytucje;
7) realizację zadań dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zleconych przez Rektora lub Prorektora ds. Studenckich;
8) współpracę z dziekanami wydziałów, kierownikami jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz wydziałowymi komisjami ds. jakości kształcenia;
9) współpracę z Senacką Komisją ds. Kształcenia w sprawach dotyczących jakości kształcenia.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia powołana została Zarządzeniem Nr R-10/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. (zmiany - Zarządzenie Nr R-56/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. oraz Zarządzenie Nr R-30/2015 z dnia 19 maja 2015 r.)

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:
1) bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
2) koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie:
a) akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej,
b) ankietyzacji,
c) hospitacji;
3) monitoring programów kształcenia, w tym: zgodności programów kształcenia z obowiązującymi aktami prawnymi oraz prawidłowości sformułowań i kompletności opisów efektów kształcenia przedkładanych Senatowi Uczelni;
4) przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i przedłożenie go do zaopiniowania Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia, a po zaopiniowaniu – przekazanie Rektorowi Politechniki Lubelskiej. 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, w osobie dr Anny Arent, powołany został Zarządzeniem Nr R-4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

Zadania Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia:
1) współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
2) opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
3) opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia;
4) opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
5) przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
a) opinii pracodawców (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
b) opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet;
6) analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów;
7) ocena stosowanych metod weryfikacji procesu kształcenia;
8) ocena programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia;
9) ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich;
10) wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia;
11) inicjowanie działań naprawczych związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.

Zadania pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia:
1) bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniana Jakości Kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej;
2) podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale;
3) nadzorowanie wdrażania procedur jakości kształcenia na wydziale;
4) przeprowadzanie oceny organizacji procesu dydaktycznego realizowanego na wydziale;
5) koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie:
a) akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej,
b) ankietyzacji,
c) hospitacji;
6) przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w wydziale i przedłożenie go do zatwierdzenia wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, a po zatwierdzeniu – przekazanie kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.