Zasady przyznawania pomocy

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UKRAIŃSKICH STUDIUJĄCYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

Na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej z dnia 14.04.2014 roku tworzy się Fundusz Wsparcia dla studentów ukraińskich studiujących w Politechnice Lubelskiej. Jednocześnie Zarząd zatwierdził skład Komisji dokonującej rozdziału posiadanych środków w składzie:
- Prof. Waldemar Wójcik
- Wiesław Sikora
- Andrzej Jamrozek
- Julia Yaskiewich
- Swetłana Hrynchuk - Przewodnicząca samorządu studentów ukraińskich studiujących w Politechnice Lubelskiej

• Fundusz tworzony jest z darowizn przekazywanych przez osoby prawne i fizyczne.
• Pomoc przyznawana jest przez Komisję zatwierdzoną przez Zarząd TAiP PL
• Pozyskany Fundusz może być wydatkowany w następujących proporcjach:
    - 60% zapomogi
    - 20% dofinansowanie kursów języka polskiego
    - 20% promocja projektu ukraińskiego realizowanego przez Politechnikę Lubelską
• Pomoc materialna może być przyznana tylko raz w trakcie roku akademickiego na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku złożonego przez studenta. Pierwszeństwo mają studenci osiągający dobre i b. dobre wyniki w nauce.

• Pomoc materialna dla studentów może dotyczyć :
  - jednorazowych zapomóg w kwocie do 1000 złotych przelewanych na konto studenta w banku działającym na terytorium RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
  - dofinansowania do kursu języka polskiego .

Pomoc materialna jest przyznawana zgodnie z  "Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów ukraińskich studiujących w Politechnice Lubelskiej", który zgodnie z zaleceniem Zarządu TAiP PL, został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji w dniu 8 maja 2014 roku.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej do wglądu poniżej