Stypendia

Doktorantowi może być przyznane:

 1. stypendium doktoranckie,
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
 3. pomoc materialna w formie:
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • zapomogi,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 4. stypendium doktorskie, na zasadach określonych w art. 22 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz Rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski,
 5. stypendium lub pomoc materialna przez osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w Ustawie,
 6. poza pomocą materialna, przewidziana w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, doktorant może otrzymać także pomoc materialna lub nagrodę JM Rektora PL w ramach specjalnych funduszy stypendialnych PL. Stypendia z tego funduszu przyznawane są w uzgodnieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów,
 7. inne stypendia nie wymienione w punktach 1 - 6.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

i obecnie obowiązującymi przepisami Politechniki Lubelskiej: