Stypendia dla studentów

Stypendia dla studentów za najlepsze wyniki w nauce przyznawane przez Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.

Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów
dla studentów Politechniki Lubelskiej
za najlepsze wyniki w nauce:

1. Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej na podstawie Statutu § 7 pkt.6 tworzy Fundusz Stypendialny dla studentów Politechniki Lubelskiej za najlepsze wyniki w nauce.
2. Fundusz Stypendialny jest tworzony z dobrowolnych wpłat członków Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej głównie z wpłat z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz darowizn Firm na ten cel i osób fizycznych.
3. Stypendia przyznawane są jednorazowo, raz do roku dla studentów studiów stacjonarnych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce za trzeci roku studiów.
4. Stypendia przyznawane są po jednym dla każdego Wydziału Politechniki Lubelskiej.
5. Wysokość stypendiów określa corocznie Zarząd Towarzystwa w zależności od zgromadzonego Funduszu Stypendialnego.
6. O przyznaniu stypendium decyduje Kapituła na podstawie informacji o wynikach w nauce studentów na poszczególnych wydziałach uzyskanych za trzeci rok studiów. Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej udzieli Kapitule stosownych informacji.
7. Kapituła składa się z 2 członków Zarządu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej oraz Prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.
8. Informacje o „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów dla studentów Politechniki Lubelskiej za najlepsze wyniki w nauce” będą ogłoszone na stronie TPiAPL.
9. Zarząd Towarzystwa poinformuje nagrodzonych studentów o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości i czasie przekazania.