Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest organizacją pozarządową „non-for-profit”.

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Szeroki zakres usług oferowany przez Fundację skierowany jest dla następujących grup docelowych:

 • przedsiębiorców,
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • osób pracujących
 •  osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • rolników i mieszkańców terenów wiejskich regionu lubelskiego.

PRZEDSIĘBIORCOM oferuje:

1. Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, m.in.:

 • sporządzanie biznes planów, analiz ekonomiczno-finansowych i planów marketingowych
 • przygotowywanie wniosków o dotacje w ramach funduszy strukturalnych
 • opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
 • doradztwo w zakresie finansowania działalności gospodarczej
 • opracowanie i wdrażanie systemu HACCP
 • projektowanie systemu controllingu

2. Szkolenia otwarte i na zlecenie firm, komercyjne oraz finansowane ze środków unijnych.

3. Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, m.in.:

 • doradztwo personalne
 • outplacement
 • diagnoza psychologiczna
 • treningi umiejętności menedżerskich
 • wdrażanie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych

OSOBOM PRACUJĄCYM oferuje:

 • szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowych umiejętności
 • poradnictwo zawodowe

OSOBOM BEZROBOTNYM I POSZUKUJĄCYM PRACY oferuje:

 • specjalistyczne szkolenia, szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • poradnictwo zawodowe
 •  pośrednictwo pracy na terenie RP

SAMORZĄDOM TERYTORIALNYM oferuje:

 • opracowywanie strategii i planów rozwoju oraz programów rozwoju lokalnego, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych dla gmin
 • opracowywanie programów ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów komunalnych
 • przygotowywanie wniosków i studiów wykonalności do programów o środki z funduszy strukturalnych UE
 • opracowywanie i realizacja projektów transgranicznych
 • plany energetyczne
 • usługi informacyjno-doradcze z zakresu problematyki unijnej
 • świadczenie usług eksperckich z zakresu zarządzania strategicznego i finansowego
 • NetMapa
 • szkolenia

ROLNIKOM I MIESZKAŃCOM OBSZARÓW WIEJSKICH oferuje:

 • szkolenia dla rolników, mieszkańców wsi, grup producenckich
 • usługi informacyjne z zakresu problematyki unijnej
 • usługi doradcze dotyczące rozwoju gospodarstw rolnych i aktywizacji obszarów wiejskich

Świadczy bezpłatne usługi informacyjne z zakresu problematyki unijnej w ramach działalności OŚRODKA INFORMACJI EUROPEJSKIEJ dla:

 • rolników
 • małych i średnich przedsiębiorców
 • przedstawicieli samorządów lokalnych,
 •  nauczycieli, uczniów, młodzieży
 • osób bezrobotnych

Usługi doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego realizujemy w ramach AGENCJI ZATRUDNIENIA, działającej na podstawie certyfikatu Ministra Gospodarki i Pracy. Fundacja posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Więcej informacji na stronie: www.fundacja.lublin.pl