Modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego PL


Wydział Mechaniczny jest najstarszym wydziałem Politechniki Lubelskiej. W 1976 roku oddano do użytku obecny budynek główny o powierzchni całkowitej 11 932 m2 przy ul. Nadbystrzyckiej 36. Budynek ten jest obiektem wolnostojącym, wielokondygnacyjnym.

Trzydziestodwuletni okres funkcjonowania budynku głównego Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej oraz zmieniające się uwarunkowania, wymusiły potrzebę dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, tak aby możliwe było dalsze kształcenie młodzieży akademickiej.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków i warunków technicznych, jakie muszą spełniać, prawo zasadniczo uległo zmianie w 2002, 2003 i 2006 roku. Objęło to także budynki wybudowane wcześniej. W tym przypadku prawo w pewnym sensie działa wstecz, co oznacza, że obiekty budowlane, które wcześniej zostały zaprojektowane i wybudowane zgodnie z ówcześnie obowiązującymi standardami, aktualnie wymagają często nawet bardzo poważnych adaptacji do nowych wymogów.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, aby budynek Wydziału mógł dalej normalnie funkcjonować niezbędne stały się inwestycje remontowe mające na celu dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej przebywających w nim pracowników naukowych i administracyjnych oraz studentów.

W tym celu, w odpowiedzi na konkurs nr 23/RPOWL/8.1/2009 ogłoszony 30.09.2009 roku przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna Działania 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych, władze Wydziału przygotowały oraz złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. Modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Łączny koszt realizacji projektu wynosił 12 800 000 PLN. Na realizację ww. projektu uzyskano dofinansowanej ze środków europejskich na poziomie 9 086 931,52 PLN.

Czas realizacji projektu obejmował okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpiło:

1. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla całego budynku Wydziału Mechanicznego.

2. Zwiększenie dostępu studentów niepełnosprawnych do zmodernizowanej bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

3. Zakup wyposażenia do wybranych sal, w których odbywają się zajęcia ze studentami.