arch-2014/2015

W dniu 21 września 2015 roku odbyło się posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Podczas spotkania omówiony został stan realizacji zaleceń przyjętych w „Raporcie z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015”. Członkowie Rady dyskutowali również nad harmonogramem prac w nowym roku akademickim. W trakcie posiedzenia omówione zostały także zagadnienia dotyczące przebiegu, wstępnych wyników oraz problemów związanych z oceną zajęć przez studentów.

W dniu 22 czerwca 2015r. odbyło się – ostatnie przed wakacyjną przerwą – posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Podczas spotkania, członkowie Rady zapoznali się z projektem „Regulaminu organizacji potwierdzania efektów uczenia się”. Przeprowadzona została również dyskusja na temat organizacji przeglądu celów, zadań, procedur i narzędzi Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, której efektem było podjęcie decyzji o przesunięciu przeglądu na kolejny rok akademicki. Ponadto, przedstawiciele poszczególnych Wydziałów zgłosili szereg problemów związanych z trwającą oceną zajęć, przeprowadzaną przez studentów, oraz wprowadzonym systemem raportowania. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali zmiany efektów kształcenia dla dwóch kierunków studiów: Zarządzania oraz Inżynierii Środowiska, oraz skierowali do poprawy przedstawioną dokumentację studiów podyplomowych

W dniu 25 maja 2015r. odbyło się kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, którego głównym tematem było omówienie i zatwierdzenie zmian do uchwał Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie uruchamiania, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. W trakcie spotkania przedyskutowane zostały uwagi Radcy Prawnego do zgłoszonych projektów. Członkowie Rady dokonali również analizy systemu informowania o procesie kształcenia i jego jakości wraz z określeniem zakresu podstawowych informacji, które muszą zostać podane do publicznej wiadomości. W oparciu o przyjęte zasady, przeprowadzona została ocena zawartości stron internetowych poszczególnych Wydziałów. Ostatnim omawianym zagadnieniem była wstępna dyskusja nad procedurą i harmonogramem przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Na posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2015r. członkowie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, zaopiniowali wnioski w sprawie efektów kształcenia dla studiów podyplomowych, tworzonych przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania. Podczas spotkania przeprowadzona została dyskusja nad terminarzem i procedurą przeprowadzenia oceny procesu kształcenia i jego jakości przez pracowników Uczelni. Członkowie Rady zgłosili również uwagi do przygotowanego kwestionariusza ankiety. W trakcie posiedzenia, Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z Seminarium „Systemy zapewniania jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym”, zorganizowanym przez UMCS, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w innych uczelniach.

W dniu 23 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, którego głównym tematem było omówienie i zatwierdzenie ostatecznej wersji projektu nowelizacji uchwały Senatu w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów. W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja nad założeniami oceny procesu kształcenia i jego jakości przez pracowników Uczelni oraz kwestionariuszem ankietowym. Dokonana została także analiza przebiegu oceny zajęć przez studentów. Jednym z omawianych zagadnień był również powtórny przegląd stron internetowych Wydziałów pod kątem ich zawartości i aktualności, zwłaszcza w zakresie procesu kształcenia i systemu jakości. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt efektów kształcenia dla nowej specjalności studiów drugiego stopnia, przygotowany przez Wydział Budownictwa i Architektury.

W dniu 9 marca 2015r. odbyło się seminarium nt.: „Jak zbudować i prowadzić uczelniane biuro potwierdzania kompetencji”, przygotowane przez Wszechnicę UJ w Krakowie. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych Wydziałów Uczelni, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz pracownicy Działu Nauczania i Toku Studiów. Podczas spotkania przedstawiona została idea systemu potwierdzania kompetencji, jego zasady, procedury wraz z dokumentacją, a także organizacja procesu w uczelni wyższej.

W dniu 18 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, podczas którego przeprowadzona została dyskusja na temat założeń systemu uznawania efektów uczenia się w Politechnice Lubelskiej. Przeanalizowane zostały również wstępne propozycje zmian do uchwały Senatu w sprawie uruchamiania kierunków studiów, wynikające z nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych. Rada ustaliła i przyjęła harmonogram przeprowadzania oceny zajęć przez studentów oraz oceny pracy Dziekanatów i Działu Spraw Studenckich. Członkowie Rady dokonali również analizy i oceny wniosku o uruchomienie nowego kierunku studiów, złożonego przez Wydział Zarządzania.

W dniu 26 stycznia 2015r. odbyło się kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Podczas spotkania odbyła się dyskusja nad poprawkami do projektu nowelizacji zarządzenia Rektora w sprawie szczegółowych elementów WSZJK, zgłoszonymi przez Radców Prawnych Uczelni. Oprócz tego, omówiony został harmonogram aktualizacji innych wewnętrznych aktów prawnych, normujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia. W związku ze zgłoszonymi uwagami, członkowie Rady powtórnie przeanalizowali wzory kwestionariuszy do studenckiej oceny zajęć oraz propozycje skal do interpretacji ocen. W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała roczny raport z funkcjonowania WSZJK za poprzedni rok akademicki.

W dniu 15 grudnia 2014r. odbyło się posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w trakcie którego Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia zaprezentowała projekt rocznego sprawozdania z funkcjonowania WSZJK w Politechnice Lubelskiej za rok akademicki 2013/2014. W toku spotkania członkowie Rady dyskutowali również nad wstępną koncepcją systemu uznawania efektów kształcenia, a także pozytywnie zaopiniowali projekt efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia, przygotowany przez Wydział Zarządzania.

W dniu 17 listopada 2014r. odbyło się kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Głównym tematem posiedzenia było omówienie wyników samooceny Wydziałów, przeprowadzonej w poprzednim roku akademickim oraz analiza rekomendacji przygotowanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Podczas spotkania odbyła się również dyskusja na temat sprawozdań z funkcjonowania WSZJK za rok akademicki 2013/2014, opracowanych przez Pełnomocników Dziekanów ds. Jakości Kształcenia, oraz zaleceń do realizacji w bieżącym roku akademickim. Członkowie Rady przygotowali również ostateczny projekt nowelizacji zarządzenia Rektora PL w sprawie szczegółowych elementów WSZJK. Dyskusja nad projektem skoncentrowała się przede wszystkim wokół zmian w procedurze przeprowadzania oceny zajęć, nowych wzorów kwestionariuszy oraz skali do interpretacji ocen.

W dniu 27 października 2014r. odbyło się pierwsze posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w nowym roku akademickim. Podczas spotkania omówiono i zatwierdzono harmonogram prac Radu na rok akademicki 2014/2015 oraz ustalony został terminarz spotkań w semestrze zimowym. Odbyła się także dyskusja na temat dotychczasowych zmian w zewnętrznych aktach prawnych, normujących obszar dydaktyki oraz ich wpływu na uczelniane regulacje dotyczące procesu kształcenia. W trakcie obrad, członkowie Rady przygotowali wstępną propozycję zmian do zarządzenia Rektora PL w sprawie szczegółowych elementów WSZJK. Przewodnicząca Rady przedstawiła również analizę i ocenę stopnia realizacji rekomendacji, sformułowanych na podstawie oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2012/2013.