Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich
Dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL

Dr hab. inż. Paweł Droździel urodził się 4 lipca 1968 r. w Lublinie. W roku 1992 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na kierunku mechanika w specjalności samochody i ciągniki. Od początku swojej pracy naukowo-dydaktycznej pracuje nieprzerwanie w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i studenckich Wydziału, zaś od 1 września 2016 pełni funkcję prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.

Pracę doktorską obronił na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w 1998 roku. Habilitację uzyskał w 2008 w Wydziale Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Žilinie na Słowacji.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką tribologii, trwałości, aspektami ekonomicznymi, zagrożeniami ekologicznymi, bezpieczeństwa oraz zagadnieniami społecznymi w budowie i eksploatacji drogowych środków transportu.

Jego dorobek naukowy – dotyczący tej problematyki – obejmuje ponad 250 publikacji naukowych i popularno-naukowych w tym: 3 monografie (dwie w języku angielskim). W ramach prowadzonych badań naukowych wykonał 4 opracowania dla przemysłu oraz jest współautorem 4 patentów. Kierował 3 oraz uczestniczył w 6 projektach badawczych. Na Politechnice Lubelskiej koordynował cztery projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest także współautorem 6 podręczników i skryptów dydaktycznych dla studentów z zakresu zastosowania grafiki inżynierskiej.

Uczestniczy w działalności Polskiego Naukowo - Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Pełnił funkcję sekretarza i skarbnika, a obecnie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. (European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Austria). Jest także członkiem Stowarzyszenia Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, Rady Naukowej Strojnicka fakulta oraz Fakluty prevádzky a ekonomiky dopray a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, Słowacja. Był także wielokrotnym członkiem komitetów organizacyjnych oraz naukowych międzynarodowych konferencji i seminariów.

Zakres kompetencji

Insygnia