BZP/PN/48/2019 Dostawa (zakup) projektora multimedialnego

Biuro Zamówień Publicznych

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A/5

20-618 Lublin

Pismo: BZP/236/2019                                                                           Lublin dnia: 2019-08-21

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa (zakup) projektora multimedialnego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

AV CENTRUM

ul. Olszewskiego 11

20-481 Lublin

na: Dostawa (zakup) projektora multimedialnego za cenę 2 249.67 zł

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta i uzyskała 90,00 pkt na 100,00 pkt możliwych dla przyjętych kryteriów oceny ofert. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Wejścia min. 2 x HDMI

Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Termin dostawy

Okres gwarancji

Razem

AV CENTRUM

ul. Olszewskiego 11

20-481 Lublin

 

60,00

  0,00

  10,00

 10,00

  10,00

90,00

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kanclerz Politechniki Lubelskiej

inż. Wiesław Sikora