Elektroniczna Rejestracja Kandydatów


W Politechnice Lubelskiej prowadzony jest system elektronicznej rejestracji kandydatów na studia (ERK). Kandydaci dokonują rejestracji na stronie internetowej Uczelni.

Ważne informacje:

• Podczas ERK kandydat wprowadza niezbędne dane do ankiety osobowej oraz uzupełnia wymagane informacje w procesie kwalifikacji, dokonuje także opłaty za postępowanie  związane z przyjęciem na studia.

Pełną wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia.

Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów na określony kierunek studiów w wyznaczonym terminie stanowi potwierdzenie rejestracji kandydata na studia i spowoduje wpisanie kandydata na listę osób zakwalifikowanych na I rok studiów.

• Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

• Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, będą uzupełniane z list rezerwowych zgodnie z posiadaną liczbą punktów kwalifikacyjnych.

• Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli na liście przyjętych pozostaną wolne miejsca a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić uzupełniający nabór kandydatów.

• Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej.

• W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów z potwierdzeniem wniesionej na ten kierunek opłaty rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK.

• Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone.

• Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi informacjami.

• Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy przyjętych na studia.

• Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w ERK, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

• Bieżące, szczegółowe informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów oraz stronie internetowej Uczelni.