Jak liczyć punkty

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, wyniki uzyskane w części pisemnej przez Kandydata zdającego "nową maturę" w roku 2008 i później, przeliczane są na punkty, przy czym stosowana jest zasada:
• jeżeli przedmiot zdawany był tylko na poziomie podstawowym, to liczba punktów równa jest liczbie uzyskanych procent,
• jeżeli przedmiot zdawany był tylko na poziomie rozszerzonym, to liczba punktów równa jest sumie wskaźników R + P,
gdzie R jest równe liczbie uzyskanych procent, a:

P = R, gdy R<30%
P=(6*R+100)/7, gdy R>=30%.

________________________________________


Powyższa zasada nie obowiązuje kandydatów, którzy na świadectwie z danego przedmiotu mają podane punkty zarówno za poziom podstawowy, jak i rozszerzony (np. zdawali matematykę na obu poziomach). W takim przypadku liczba punktów uzyskana z tego przedmiotu jest równa sumie punktów uzyskanych z poziomu podstawowego (P) i poziomu rozszerzonego (R), czyli P + R.

Przykład I

                 przedmiot
   (poziom: p-pdst., r-roz.)
                   wynik w %            liczba punktów
       matematyka (p)                         30                         30
       j.obcy (p)                         30             0,3*30=9
      j.polski (p)                         30             0,1*30=3

    Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W

         30+3+9=42

 

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia obejmuje JEDEN z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, historia, wos, biologia oraz język polski i język obcy. Język polski liczony jest z wagą 0,1,  język obcy nowożytny liczony jest z wagą 0,3, zaś przedmiot do wyboru z wagą 1,0.

 

Patrz  Obwieszczenie nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 r.