Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

  • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  • oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
  • jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia; kierunki studiów, na których wymagane będzie przedstawienie takiego zaświadczenie określi rektor w drodze zarządzenia;
  • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
  • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia.