Zasady rekrutacji


Ogólne zasady przyjęć na studia 2021/2022

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek studiów Architektura mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera architekta i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. architektura lub architektura i urbanistyka.
 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Budownictwo mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. budownictwo.
 4. O przyjęcie na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata-absolwenta kierunku (specjalności) pokrewnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z dziekanem wydziału. Absolwenci kierunków lub specjalności pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych, wynikających z porównania programów nauczania w zakresie i terminie określonym przez dziekana.
 6. Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz
  b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub
  c) egzaminu wstępnego.
 7. Zakres, formę, terminy i warunki ezgaminu wstępnego określa właściwa rada wydziału i podaje do wiadomości kandydatów w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki.
 8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wprowadza do systemu ERK ocenę z dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz, w zależności od kierunku studiów, uzyskaną średnią ocen ze studiów.
 9. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą, sposób przeliczania wyników wyrażonych na dyplomie ustalany będzie w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 10. Studia drugiego stopnia będą uruchamiane z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile Rektor nie postanowi inaczej.

 

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Uchwała nr 26/2020/V z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022 (oraz uchwały zmieniające).

2. Uchwała Nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2020/2021 - 2023/2024.

3. Uchwała Nr 71/2019/XI z dnia 21 listopada 2019 rzmieniająca Uchwałę nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w  sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021–2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.