11 czerwca 2021

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem – planowanie operacyjne/programowanie obronne

Biuro projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem – planowanie operacyjne/programowanie obronne.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

  • Nazwa zadania: szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem – planowanie operacyjne/programowanie obronne
  • Liczba uczestników: 1
  • Szkolenie – 1 dniowe
  • Szkolenie skierowane do specjalisty ds. planowania obronnego i bezpieczeństwa PL. Ukończenie szkolenia podniesie kompetencje decyzyjne, pozwoli na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, szczególnie tych podejmowanych w krytycznych momentach. Planowanie operacyjne obejmuje czynności w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania
  • Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom/certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie prowadzone w trybie online za pomocą określonej platformy.

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik nr 1b do Regulaminu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2b do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Regulaminu), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń (mgr inż. Katarzyna KOŁBUT-NIEĆKO, tel. (81) 538 47 67, e-mail: k.kolbut@pollub.pl), Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH p. 104), w terminie  do dnia  21 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia „Rekrutacja na szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem – planowanie operacyjne/programowanie obronne”.