27 września 2021

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany na studiach stacjonarnych na kierunku elektrotechnika;
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą (4,0);
 • średnia ze studiów co najmniej dobra (4,0);
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi do prowadzenia symulacji numerycznych, systemów pomiarowych oraz doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych;
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców) oraz dobra języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpisy dyplomów i suplementów,
 • wykaz publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,

ul. Nadbystrzycka 38A, pokój 216, 20-618 Lublin,

w terminie do dnia 29 października 2021 r.

mail kontaktowy: p.mazurek@pollub.pl