21 stycznia 2020

Projekt "Absolwent w drodze do kariery!"

Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:
•realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
•na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia
•zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
•niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:
•indywidualnego poradnictwa zawodowego;
•poradnictwa psychologicznego;
•poradnictwa prawnego;
•warsztaty rozwoju zawodowego;
•pośrednictwa pracy;
•szkolenia zawodowe oraz kursy podnoszące kompetencje zawodowe;
•staży zawodowych.

Co oferujemy:

•staże aktywizacyjne stypendium stażowe;
•szkolenia i kursy podnoszące kompetencje;
dodatek motywacyjny do 400zł miesięcznie;
•oferty pracy;
•profesjonalne wsparcie doradcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:
•telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
•na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
•lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie
(boczna ul. T. Zana).