Rok 2015

Uchwała Nr 44/2015/VIII

Uchwała Nr 44/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „marketing i komunikacja rynkowa” o profilu praktycznym prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Uchwała Nr 43/2015/VIII

Uchwała Nr 43/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 42/2015/VIII

Uchwała Nr 42/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 41/2015/VII

Uchwała Nr 41/2015/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

Uchwała Nr 40/2015/VII

Uchwała Nr 40/2015/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 39/2015/VII

Uchwała Nr 39/2015/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich) w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 38/2015/VII

Uchwała Nr 38/2015/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2015/2016”.

Uchwała Nr 37/2015/VII

Uchwała Nr 37/2015/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2014/2015” oraz oceny działalności Uczelni.

Uchwała Nr 36/2015/VI

Uchwała Nr 36/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 35/2015/VI

Uchwała Nr 35/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Antoniemu Józefowi Tajdusiowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.