Absolwenci

Archiwum Zakładowe Politechniki Lubelskiej uprawnione jest do wydawania absolwentom Uczelni zaświadczeń o okresie studiów i programowym czasie ich trwania do celów emerytalno-rentowych. Zaświadczenia wydawane są po uprzednim złożeniu w archiwum wniosku według załączonego wzoru:

Wzór wniosku

Przyjmowane są również zgłoszenia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zaświadczenia wystawiane są na podstawie akt studenckich przekazanych do Archiwum Zakładowego Politechniki Lubelskiej przez poszczególne wydziały.

Byli studenci Politechniki Lubelskiej, jeśli wcześniej nie odebrali swoich dokumentów, tj. świadectwa dojrzałości, z dziekanatu odpowiedniego wydziału mogą je odebrać w archiwum po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub mailowym pracowników archiwum.

Do odebrania dokumentów, przez inną osobę niż wnioskodawca, niezbędne jest jego upoważnienie według załączonego wzoru:

Wzór upoważnienia