Akty prawne

Instrukcja BHP i Ppoż. dla Politechniki Lubelskiej

OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

§1.

Rektor Politechniki Lubelskiej mając na uwadze profil kształcenia oraz strukturę organizacyjną uczelni, niniejszą instrukcją ustala:
- szczegółowe obowiązki odpowiedzialność pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- obowiązki pracowników w zakresie zapewnienia studentom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

§2.

1. Wszystkich pracowników oraz studentów obowiązuje na terenie uczelni przestrzeganie przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. Przepisy instrukcji stosuje się również do zajęć organizowanych przez uczelnię poza jej terenem.
3. Nieprzestrzeganie lub naruszanie przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2 powoduje określone skutki służbowe prawne.
4. Przepisy instrukcji dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do innych osób pobierających naukę lub odbywających zajęcia w uczelni.

§3.

Uczelniana służba BHP i Ppoż. pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 Do zakresu działań tej służby należy:
1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
3. Sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy.
4. Udział w opracowaniu planów modernizacji rozwoju uczelni oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp i ochrony ppoż.
5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji prowadzonych w obiektach uczelni, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp i ppoż. w tych założeniach i dokumentacji.
6. Udział w przekazywaniu do użytku nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sale wykładowe, laboratoria, warsztaty oraz pomieszczenia urządzeniami mającymi wpływ n warunki pracy, bezpieczeństwo pracowników oraz bezpieczeństwo pożarowe.
7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp i ppoż. podczas prowadzenia prac badawczych, eksperymentów fizycznych i chemicznych, itp.
8. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz w pracowniach dydaktycznych.
9. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ochrony ppoż. oraz w ustalaniu zadań z zakresu bhp i ochrony ppoż. dla osób kierujących pracownikami.
10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy.
11. Udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji
dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywania wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
13. Udział w dochodzeniach popożarowych i ustalanie przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru oraz wysuwanie wniosków mających na celu poprawę ochrony ppoż.
14. Prowadzenie ewidencji i statystyki pożarów oraz strat spowodowanych nimi na terenie uczelni.
15. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.
16 Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
17. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
18. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp i ochrony ppoż.
19. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
20. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach.
21 Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
22. Współdziałanie ze społecznymi inspektorami pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz poprawę warunków pracy.
23. Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
24. Inicjowanie i rozwijanie na terenie uczelni form popularyzacji problematyki bhp, ppoż. i ergonomii,
25. Współdziałanie z właściwym terenowo komendantem PSP w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia uczelni przed pożarem.
26. Opiniowanie oraz pomoc w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
27. Współdziałanie z właściwym terenowo Inspektorem Pracy w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§4.

Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą mającą za zadanie dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewniać przestrzeganie prawa pracy.
Wydziałowi Społeczni Inspektorzy mają prawo i obowiązek:
kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz organizacji pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym regulaminów pracy, ochrony pracy kobiet, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
3. brać udział w ustalaniu przyczyn I okoliczności wypadków przy pracy,
4. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w uczelni przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

5. brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami pracy oraz kontrolować stosowanie przez uczelnię właściwych środków zapobiegawczych,
6. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
7. opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa higieny pracy oraz kontrolować ich realizację,
8. podejmować działania na rzecz właściwego kształtowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp i ppoż.,
9. prowadzić wydziałowe książki uwag,
10. informować Dziekana, Dyr. Administracyjnego o stwierdzonych uchybieniach i naruszeniach przepisów oraz zasad bhp i ppoż.,
11. składać Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy sprawozdania z realizacji swoich zadań.
Ponadto Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy zobowiązany jest do:
1.organizowania i kierowania pracą wydziałowych społecznych inspektorów pracy,
2. organizowania szkoleń dla wydziałowych społecznych inspektorów pracy,
3. sprawdzania realizacji uwag wpisywanych przez wydziałowych społecznych inspektorów pracy do wydziałowych książek uwag - w razie stwierdzenia nie wykonywania uwag, informuje Rektora bądź wydaje odpowiednie zalecenia,
4. czuwania nad wykonaniem zaleceń, decyzji i nakazów organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy - w razie ich niewykonania zawiadamia te organy,
5. prowadzenia uczelnianej książki uwag i zaleceń,
6. występowania do Rektora z wnioskami w sprawie natychmiastowego usunięcia zagrożeń mogących spowodować wypadek przy pracy,
7. wydawania zaleceń natychmiastowego wstrzymania pracy maszyny, urządzenia technicznego lub robót w razie nie podjęcia przez osoby odpowiedzialne, działań mających na celu wyeliminowanie istniejących zagrożeń życia lub zdrowia pracowników oraz studentów,
8. występowania do właściwego terenowo Inspektora Pracy z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w sprawach związanych z zagrożeniem życia i zdrowia pracowników oraz studentów,
9. występowania do Inspektora Pracy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w razie stwierdzenia naruszeń przepisów prawa pracy mających znamiona wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym,

10. uczestniczenia w pracach uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa Higieny Pracy, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego,
11 współpracy z uczelnianą służbą BHP I Ppoż. w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp i ppoż.

                                                                      §5.

Uczelniana Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest organem doradczym i opiniodawczym powoływanym przez Rektora.
Do podstawowych zadań komisji należy:
1. dokonywanie przeglądów warunków pracy oraz nauki,
2. dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. opiniowanie podejmowanych działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
4. formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz nauki,
5. współdziałanie z Rektorem w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

                                                                      §6.

    Inspektorzy uczelnianej służby BHP i Ppoż. oraz społeczni inspektorzy pracy podczas wykonywania swoich zadań mają prawo:
1. wstępu w każdym czasie do wszystkich pomieszczeń uczelni,
2. żądać od kierowników i pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres ich działania,
3. wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy służbowej.

                                                                      §7.

Dziekani, Kanclerz oraz Kierownicy jednostek międzywydziałowych z upoważnienia Rektora ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych.
Dziekani, Kanclerz oraz Kierownicy mają obowiązek chronić zdrowie i życie podległych pracowników oraz studentów poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności są zobowiązani do:
1. organizowania pracy oraz nauki w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki,
2. zapewnienia przestrzegania w podległych jednostkach komórkach organizacyjnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
3. wydawania poleceń usunięcia uchybień w zakresie bhp i ppoż. oraz kontrolowania wykonania tych poleceń,
4. zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji, zaleceń i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, Rektora, uczelnianą służbę BHP i Ppoż. oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy,
5.zapewnienia wykonania uwag Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy,
6. znajomości przepisów dotyczących prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania powierzonych im obowiązków,
7. zapewnienia, aby przebudowy lub adaptacje obiektów budowlanych (lub ich części )„ były wykonywane na podstawie projektów uwzględniających wymagania bhp i ppoż., pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami,
8. utrzymywania administrowanych obiektów budowlanych i znajdujących się w nich pomieszczeń, a także terenów i urządzeń z nimi związanych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ochronę przeciwpożarową oraz spełnienie wymagań techniczno- budowlanych,
9. zapewnienia, aby dla administrowanych obiektów prowadzono dokumentację wymaganą przepisami prawa budowlanego
10. zapewnienia, aby pomieszczenia pracy i miejsca w których prowadzi się działalność naukowo-dydaktyczną były zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bhp i ppoż.,
11. zapewnienia pracownikom oraz studentom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczania niezbędnych środków higieny osobistej,
12. zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadków,
13. zapewnienia, aby maszyny zainstalowane w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych były sprawne technicznie, posiadały odpowiednią dokumentację oraz określone odrębnymi przepisami homologacje, dopuszczenia, badania dozorowe, itp.,
14. zapewnienia, aby nowo instalowane maszyny i urządzenia techniczne posiadały certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane zgodnie z odrębnymi przepisami,
15. zapewnienia, aby pracownicy zostali poinformowani o rozpoznanych zagrożeniach, o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
16. zapewnienia, aby podległe jednostki i komórki organizacyjne otrzymywały niezbędne przepisy dotyczące bhp i ppoż.,
17. zapewnienia, aby pracownicy oraz studenci otrzymywali stosowne do wykonywanej pracy ubrania robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
18. zapewnienia, aby pracownicy byli kierowani na profilaktyczne badania lekarskie,
19. zapewnienia, aby pracownicy oraz studenci byli kierowani na szkolenia z zakresu bhp i ppoż. oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
20. współpracy z uczelnianą służbą BHP i Ppoż., Społecznymi Inspektorami Pracy, uczelnianą Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
21. uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.,
22. poddawania się profilaktycznym badaniom lekarskim,

                                                                      §8.

Dziekani odpowiadają za:
1. warunki bezpieczeństwa podczas badań i eksperymentów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w pobliżu osób,
2. sporządzenie szczegółowych instrukcji dla działań określonych w pkt 1 w porozumieniu ze służbą BHP i Ppoż.,
3. organizowanie procesu nauczania w taki sposób, aby studenci mieli maksymalnie ograniczony kontakt z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia,
4. podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia zajęć lub ich przerwania w związku ze stwierdzonym zagrożeniem bezpieczeństwa.

§9.

Kanclerz ponadto•
1. uczestniczy w tworzeniu uczelnianego planu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. nadzoruje pracę Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów o ocenie zgodności, certyfikacji i badaniach oraz substancjach chemicznych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia podczas dokonywania zakupów maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz substancji chemicznych dla potrzeb uczelni.

§10.

Zastępca Kanclerza odpowiada za:

1.wykonywanie przeglądów, kontroli, napraw ikonserwacji sprzętów. instalacji iurządzeń znajdujących się w obiektach uczelni mających wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
2. prawidłowe prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów,
3. uwzględnienie w projektach budowy, przebudowy lub adaptacji obiektów budowlanych wymagań bhp i ppoż. oraz posiadanie pozytywnych opinii uprawnionych rzeczoznawców zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. Zastępca Kanclerza kieruje w imieniu Rektora Pracami Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

                                                                      §11.

Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów, pracowni, laboratoriów, zespołów badawczych, kierownicy innych jednostek i komórek organizacyjnych mają obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i studentom na terenie uczelni oraz na zajęciach organizowanych przez te jednostki poza jej terenem, a w szczególności mają obowiązek:
1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników i studentów obowiązujących przepisów i zasad bhp i ppoż.,
2. przydzielania i dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej dla pracowników i studentów,
3. informowania pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
4. dopilnowania, aby podlegli pracownicy uczestniczyli w planowanych szkoleniach bhp i ppoż.,
5. uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bhp ppoż.,
6. kierowania podległych pracowników na obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie oraz egzekwowania ich wykonania,
7. organizowania, przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych
i prac badawczych z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników
i studentów przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi
zagrożeniami,

8. dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich właściwe stosowanie, W tym:
a) ponoszenie odpowiedzialności za podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, jego dostępność, a także za sprzęt sygnalizacji ppoż. Oraz utrzymanie tego sprzętu w pełnej sprawności do użycia,
b) utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg przejść, w sposób nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno- budowlanymi,
c) dopilnowanie, aby spełnione zostały warunki dotyczące oświetlenia,
wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) dopilnowanie, aby wyposażenie pomieszczeń w instalacje i urządzenia, sprzęt oraz meble nie stanowiło zagrożenia dla osób z nich korzystających,
e) sporządzanie szczegółowych instrukcji zawierających postanowienia dotyczące zapobieganiu zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego w związku z prowadzonymi badaniami oraz eksperymentami chemicznymi, fizycznymi, itp.,
f) oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym i niezatrudnionym,
g) wyposażanie apteczek w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy
i wykazem osób przeszkolonych w tym zakresie oraz bieżące uzupełnianie wykorzystanych środków i materiałów,
h) wyposażanie kierowanej przez siebie jednostki lub komórki w niezbędne przepisy bhp i ppoż.,
i) dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia były wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem
j) dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia były utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy oraz, aby posiadały pełną dokumentację techniczno-ruchową i eksploatacyjną
k) dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie były wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,

l) umieszczanie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w widocznym i dostępnym miejscu instrukcji obsługi, uwzględniającej zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
m) dopilnowanie, aby dostarczane maszyny i inne urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej posiadały certyfikaty deklaracje zgodności wymagane odrębnymi przepisami,
9. opracowania oraz umieszczenia w widocznym i łatwo dostępnymi miejscu regulaminu porządkowego, określającego szczegółowe przepisy i zasady użytkowania pomieszczeń ( pracowni, laboratorium, itp. ) oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
10. organizowanie pracy w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej w taki sposób, aby wszystkie zajęcia odbywały się pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami i zasadami bhp i ppoż.,
11. organizowanie pracy w kontakcie z truciznami, środkami chemicznymi, materiałami niebezpiecznymi oraz promieniowaniem w taki sposób, aby odbywało się to zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
12. dopilnowanie, aby stosowane w podległej jednostce lub komórce materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, były wyraźnie oznakowane, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem,
13. niezwłoczne zgłaszanie swoim przełożonym oraz służbie BHP i Ppoż. wszelkich wypadków pracowniczych i studenckich, a także wypadków innych osób, które miały miejsce na terenie podległej jednostki lub komórki organizacyjnej.

§12.

Osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane do zapewnienia studentom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a w szczególności:
1. dopilnowanie, aby studenci i inne osoby przebywające podczas trwania zajęć stosowały niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
2. dopilnowanie, aby spełnione były warunki dotyczące wentylacji, oświetlenia, ogrzewania i powierzchni użytkowej,
3. dopilnowanie, aby miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, stan wyposażenia pomieszczenia tj. mebli, sprzętu, urządzeń i instalacji nie stanowił zagrożenia dla osób w nim przebywających; w przypadku gdy miejsce łub stan ww. wyposażenia stwarza zagrożenie, prowadzący zajęcia nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je I powiadamia o tym bezpośredniego przełożonego,

4. w razie niemożliwości osobistego przebywania na zajęciach dydaktycznych — zapewnienia nadzoru innej osoby, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące, ze zajęcia odbędą się zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
5. nabycia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; obowiązek ten dotyczy prowadzących zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz z wychowania fizycznego,
6. sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem do nich studentów oraz innych osób, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji, a także ogólny stan laboratorium lub pracowni specjalistycznej, nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów,
7. zaznajomienia studentów z przepisami zasadami bhp i ppoż. oraz obowiązującym regulaminem porządkowym przed dopuszczeniem ich do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych oraz laboratoriach i pracowniach specjalistycznych; powyższy fakt powinien być odpowiednio udokumentowany,
8. w razie wypadku udzielenie fachowej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku i powiadomienie bezpośredniego przełożonego i służby BHP i Ppoż.,
9. za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

§13.

Do obowiązków kierowników działów, dziekanatów, sekcji, sekretariatów, obiektów oraz kierowników warsztatów technicznych i mistrzów należy:
1. dbanie o sprawność i właściwe wykorzystywanie środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pracowników,
2. kierowanie pracowników na szkolenia z zakresu bhp i ppoż. zgodnie z planem szkolenia,
3. informowanie podległych pracowników o zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
4. uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.,
5. kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz egzekwowanie ich wykonania,
6. egzekwowanie od podległych pracowników przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
7. dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz sprawność środków ochrony zbiorowej. w tym:

a) ponoszenie odpowiedzialności za podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, jego dostępność, także za sprzęt sygnalizacji ppoż. oraz utrzymanie tego sprzętu w sprawności,
b) utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg
i przejść, w sposób nie stwarzających zagrożeń dla użytkowników,
a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przeciwpożarowymi,
c) dopilnowanie, aby spełnione zostały warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, powierzchni użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) dopilnowanie, aby wyposażenie pomieszczeń w instalacje i urządzenia. sprzęt oraz meble nie stanowiło zagrożeń dla osób z juch korzystających,
e) oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom niezatrudnionym lub nieuprawnionym,
f) wyposażenie apteczek w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy i wykazami osób przeszkolonych w tym zakresie oraz bieżące uzupełnianie wykorzystanych środków i materiałów,
g) wyposażenie kierowanej przez siebie jednostki lub komórki w niezbędne przepisy oraz instrukcje z zakresu bhp i ppoż.,
h) dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia były wyposażone W zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy,
i) dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia posiadały kompletną i aktualną dokumentację techniczno-ruchową oraz eksploatacyjną,
j) dopilnowanie, aby dostarczane maszyny i inne urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej posiadały certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane odrębnymi przepisami,
k) dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie były wyrażenie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
1) umieszczanie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w widocznym i dostępnym miejscu instrukcji obsługi, uwzględniającej zasady i przepisy bhp i ppoż.
8. opracowanie oraz umieszczenie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminu porządkowego, określającego szczegółowe przepisy i zasady użytkowania pomieszczenia oraz zasady bhp i ppoż.,

9. dopilnowanie, aby stosowane w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej wszelkie materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, były wyraźnie oznakowane, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem.
10. zgłaszanie niezwłocznie swoim przełożonym oraz służbie BHP i Ppoż. wszelkich wypadków pracowniczych, studenckich, a także innych osób, które miały miejsce na terenie podległej komórki organizacyjnej,
11. ponadto kierownicy obiektów są odpowiedzialni za:
a) utrzymanie czystości i porządku na terenach administrowanych przez poszczególne wydziały oraz inne jednostki organizacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) terminowe przeprowadzanie kontroli, ocen stanu technicznego,
pomiarów i ekspertyz podległych im obiektów zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzenie rejestru ww. prac,
c) utrzymanie w sprawności sprzętu przeciwpożarowego, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, oznakowanie głównych wyłączników
prądu, oznakowanie głównych zaworów gazu i wody - zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz odrębnymi przepisami,
d) utrzymanie porządku na drogach ewakuacyjnych, klatkach
schodowych, zapewnienie sprawnego działania drzwi ewakuacyjnych
- zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz odrębnymi przepisami,
e) odpowiednie oznakowanie dróg pożarowych oraz zapewnienie ich przejezdności - zgodnie z odrębnymi przepisami,
f) oznakowanie hydrantów zewnętrznych oraz utrzymywanie ich w sprawności do użycia,
g) zapoznanie pracowników - w szczególności strażników ochrony mienia - z ich obowiązkami wynikającymi z instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego oraz odrębnych przepisów,
h) zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo prowadzonych
w budynku lub jego otoczeniu - zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz odrębnymi przepisami.

§14.

Obowiązki zawarte w §13 mają zastosowanie także do pozostałych jednostek i komórek organizacyjnych powołanych w uczelni oraz do samodzielnych stanowisk pracy, osób administrujących ośrodkami wypoczynkowymi, organizacji związkowych, a także organizacji studenckich, sportowych, kulturalnych i innych o charakterze społecznym, działających na terenie uczelni.

§15.

Pracownicy uczelni mają prawo do:
a) powstrzymania się od pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i ppoż. lub gdy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla nich lub innych osób powstrzymując się od pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego,
b) powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan
psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób; powstrzymanie to może nastąpić jedynie po uprzednim powiadomieniu bezpośredniego przełożonego.
2. Do podstawowych obowiązków pracowników należy przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż., a w szczególności:
a) znajomość przepisów i zasad bhp i ppoż., branie udziału w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
b) wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp i ppoż. oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
c) dbanie o prawidłowy stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy,
d) stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
e) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
f) niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy oraz wszelkich wypadków innych osób albo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, ostrzeganie współpracowników, a także innych osób o grożącym niebezpieczeństwie,
g) współdziałanie z przełożonymi, służbą BHP i Ppoż. oraz społecznymi inspektorami pracy w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§16.

Do obowiązków studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki należy przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż., a w szczególności:

1. znajomość przepisów i zasad bhp i ppoż. obowiązujących studentów podczas przebywania na terenie uczelni,
2. udział w szkoleniach oraz instruktażach z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także poddawanie się wymaganym sprawdzianom w tym zakresie,
3. wykonywanie zadań i ćwiczeń podczas prac w laboratoriach, warsztatach, pracowniach, a także podczas zajęć z wychowania fizycznego w sposób zgodny z przepisami zasadami bhp i ppoż. oraz stosowanie się do zaleceń i wskazówek prowadzących zajęcia,
4. dbanie o przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
5. dbanie o porządek i ład w miejscu odbywania zajęć,
6. niezwłoczne powiadomienie prowadzącego zajęcia o zauważonym wypadku, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ostrzeżenie innych osób o zauważonym zagrożeniu wypadkowym,