O Dziale

 Do podstawowych zadań Działu Nauczania i Toku Studiów należą m.in.:

1.    Nadzór i koordynacja procesu kształcenia w uczelni:

·         opracowywanie rocznych planów zadań dydaktycznych w oparciu o obowiązujące plany  i programy studiów,

·         sprawdzanie i uzgadnianie zgodności tygodniowych planów zajęć dydaktycznej z planami i   programami studiów na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia,

·         uzgadnianie planów obsad dydaktycznych z planami zadań dydaktycznych,

·         gromadzenie, przechowywanie aktualnych i zatwierdzonych przez rady wydziału planów studiów i programów nauczania,

·         współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi uczelni, spoza Uczelni oraz MEiN w sprawach     dotyczących realizacji procesu dydaktycznego.

2.    Ewidencja kierunków studiów i specjalności prowadzonych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

3.    Opracowywanie organizacji roku akademickiego.

4.    Opracowywanie projektów aktów normatywnych, dotyczących zasad organizacji i realizacji procesu kształcenia w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i jej aktów wykonawczych.

5.    Opracowanie wzorów dokumentów publicznych tj. dyplomów ukończenia studiów.

6.    Opracowywanie zbiorczego planu i sprawozdawczości z zakresu działalności dydaktycznej w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych dla Władz Uczelni, MEiN, GUS i innych instytucji,

7.  Przygotowanie sprawozdania z działalności Uczelni w zakresie: dydaktyki, liczby studentów i doktorantów, realizowanej liczby godzin dydaktycznych.

8.  Sprawdzanie poprawności przygotowanych przez jednostki planów zatrudnienia i zajęć dydaktycznych oraz sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim.

9.  Opracowywanie analiz z wykonania zajęć dydaktycznych i wypłaconych wynagrodzeń za zajęcia wynikające z procesu kształcenia dla potrzeb polityki kadrowej i finansowej Uczelni.

10.  Sporządzanie analiz obciążeń nauczycieli akademickich na podstawie planowanych zajęć dydaktycznych, rozliczanie godzin dydaktycznych Uczelni w zakresie - realizacji pensum i naliczania godzin ponadwymiarowych, prowadzenia prac dyplomowych, przygotowywania i rozliczania umów cywilnoprawnych.

11.  Sporządzanie umów o dzieło na prowadzenie prac dyplomowych, prowadzenie ewidencji prac dyplomowych oraz rozliczanie rachunków z tym związanych.

12.  Sporządzanie umów z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi oraz osobami spoza Uczelni realizującymi zajęcia dydaktyczne, prowadzenie rozliczenia zawartych umów.

13.  Obsługa wyznaczonych organizacji, komisji i zespołów związanych z kompetencjami Prorektora ds. Studenckich m.in. obsługa administracyjna Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, Komisji Senackiej ds. Kształcenia, Komisji likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania.

14.  Koordynacja współpracy w zakresie kształcenia z innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne.

15.  Przygotowywanie danych do naliczania subwencji dla Uczelni.