o Zespole ...

Zespół ds Systemu POL-on został utworzony Zarządzeniem Nr R-86/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 października 2020 r.

Do zadań Zespołu ds. Systemu POL-on należy w szczególności:

  1. realizacja wymagań informacyjno-sprawozdawczych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, innych aktach wykonawczych oraz Systemie POL-on w zakresie powierzonych obszarów merytorycznych – modułów;
  2. prowadzenie centralnej ewidencji złożonych oświadczeń pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych, bieżąca ich weryfikacja i sprawdzanie poprawności oraz współpraca z przewodniczącymi rad dyscyplin naukowych w powyższym zakresie;
  3. wprowadzanie i aktualizowanie danych w Systemie POL-on w zakresie przyznanego dostępu, zgodnie z danymi znajdującymi się w uczelnianym systemie informatycznym e-HMS lub z dokumentacją papierową;
  4. archiwizowanie dokumentacji sprawozdawczej w formie papierowej lub elektronicznej;
  5. bieżące monitorowanie statusu danych w kontekście wypełniania obowiązku sprawozdawczego;
  6. opracowywanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej aktów wykonawczych;
  7. bieżąca współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. POL-on oraz pełnomocnikiem rektora ds. ewaluacji w zakresie wypełniania obowiązku sprawozdawczego oraz na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
  8. nadzór administracyjny oraz merytoryczny nad gromadzeniem i przetwarzaniem danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelni;
  9. opracowywanie analiz i zestawień dotyczących stanu aktualnego Systemu POL-on dla potrzeb rektora oraz polityki kadrowej i finansowej Uczelni.