Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej powstała z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku. Skupia ona infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, łączące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. Ponadto monitoruje polskie jednostki naukowe pod względem prowadzonej przez nie polityki inwestycyjnej, zasobów naukowych i infrastrukturalnych.

Umieszczenie infrastruktury badawczej na tej liście jest wyrazem uznania badawczego potencjału, ale nie oznacza zobowiązania Ministerstwa do jej sfinansowania. Decyzja co do zaangażowania środków publicznych podejmowana jest każdorazowo po wnikliwej ocenie przygotowania danej infrastruktury do realizacji oraz planowanych korzyści z tytułu jej powstania i funkcjonowania dla polskiego środowiska naukowego oraz gospodarczego.

Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii wpisane zostało na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej decyzja nr DIR/PMIB/2020/111 z dn. 02.07.2020 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CeBMaT znajduje się na liście strategicznych infrastruktur badawczych w 1 obszarze badań: Nauka techniczna i energetyka.

Politechnika Lubelska pozyskała dofinansowanie na ten cel w ramach Działania 4.2, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Na Mapie znalazło się 70 infrastruktur, z tego 65 na podstawie pozytywnej rekomendacji właściwego zespołu doradczego oraz 5 wyłącznie w związku z istniejącymi zobowiązaniami międzynarodowymi rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Infrastruktury zostały podzielone, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań, co przedstawia poniższa lista.