Pomoc Materialna

23 września 2021

Przelicznik z Gospodarstwa rolnego w roku akademickim 2021/2022

Obwieszczenie  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  22  września 2021 r.    w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.     Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku  rolnym...

Więcej o "Przelicznik z Gospodarstwa rolnego w..."

21 lipca 2021

WAŻNE -Wnioski, obowiązkowa klauzula do wniosku o stypendium socjalne, oraz załączniki.

Uprzejmie informujemy, że w związku awarią systemu wirtualny Dziekanat (Ehms)prosimy o składanie wniosków o pomoc materialną w formie papierowej osobiście w Dziale Spraw Studenckich bądź listownie za pośrednictwem poczty( za potwierdzeniem wysyłki).Dokumenty należy złożyć kompletne wraz wymaganymi załącznikami i zapoznać się z informacjami umieszczonymi w zakładce Studenci...

Więcej o "WAŻNE -Wnioski, obowiązkowa..."

1 lipca 2021

Terminy oraz Niezbędne informacje do wypełnienia wniosku o stypendium socjalne

Aby złożyć wniosek na nowy rok akademicki 2021/22 należy:1.Pobrać wniosek na druku A3, który dostępny jest w budynku Stołówki przy Dziale Spraw Studenckich.2.Do uzupełnionego wniosku załączamy wymagany komplet dokumentów wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie podpisane kierunkiem studiów.3.Uzupełnić wniosek w systemie uczelnianym (wnioski w formie papierowej będą...

Więcej o " Terminy oraz Niezbędne informacje..."

1 lipca 2021

Wykaz dokumentów o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/22

Podstawowe dokumenty, które składa student/doktorant ubiegający się o stypendium socjalne 2021/20221. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry). Oddzielne zaświadczenia małżonków w przypadku łącznego rozliczenia przy utracie dochodu jednego z...

Więcej o "Wykaz dokumentów o stypendium..."

2 grudnia 2020

Progi stypendialne w roku akademickim 2020/21

Zarządzeniem Rektora  Politechniki lubelskiej zostały wprowadzone kwoty stypendiów.

Więcej o "Progi stypendialne w roku akademickim..."

Informacja jaki jest dochód z porowdzenia działalnosci gosporarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

W przypadku prowadzenia w/w działalności dochód roczny odczytujemy z tabeli umieszczonych w Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które jest umieszczone w załączniku.

Więcej o "Informacja jaki jest dochód z..."

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium  dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora ;
· zapomogi.

Zarządzenie Nr R-91/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3( w formie książeczki)- do pobrania w Dziale Spraw Studenckich.