Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga"

PROJEKT: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 04.12.2019 – 20.12.2019 roku prowadzony będzie nabór w nowym projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania, skierowany do studentów następujących kierunków:

  • Finanse i Rachunkowość - I stopień kształcenia nabór 2018/2019
  • Inżynieria Logistyki - I stopień kształcenia nabór 2018/2019
  • Marketing i Komunikacja Rynkowa- I stopień kształcenia nabór 2018/2019
  • Zarządzanie - I stopień kształcenia nabór 2018/2019

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

·         kwestionariusz – formularz danych osobowych (do pobrania w Biurze Projektu WZ – Ox. 26);

·         CV;

·         list motywacyjny, w tym wykazanie znaczenia udziału w projekcie dla rozwoju zawodowego kandydata;

·         średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr, obliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, potwierdzona przez Dziekanat Wydziału;

·         orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);

·         potwierdzenie dodatkowej aktywności (jeżeli dotyczy);

·         rekomendacja Dziekana Wydziału (jeżeli dotyczy).

Miejsce składania dokumentów:

Koordynator merytoryczny ds. staży w Wydziale Zarządzania PL - mgr Aneta Jałowiec  - a.jalowiec@pollub.pl

Wydział Zarządzania, pokój Ox. 26 w dniach:

·         poniedziałek, piątek w godzinach 08.00-10.00

·         wtorek, czwartek w godzinach13.00-14.30. 

 

Więcej informacji na temat projektu:

http://zprpl.pollub.pl

Biuro Projektu WZ:

mgr Aneta Jałowiec  - Koordynator merytoryczny ds. staży w Wydziale Zarządzania PL

ul. Nadbystrzycka 38, pokój Ox. 26

20-618 Lublin

tel.: (+48 81) 538 44 63

email: a.jalowiec@pollub.pl