Stypendia

Pomoc materialna
Niezależnie od innych form pomocy materialnej oferowanej przez Politechnikę Lubelską (PL) studentom, studenci niepełnosprawni uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego. Powyższe uprawnienie przewiduje art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1669).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który składa się do Działu Spraw Studenckich. Stypendium jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którego kopię należy dołączyć do wniosku oraz przedłożyć do wglądu oryginał. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wysokość przyznanego stypendium ustalane jest przed rozpoczęciem roku akademickiego na podstawie przepisów "Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej". Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziewięciu miesięcy.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych ale tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.