Kierunki badawcze w PL

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH w PL

 

Wydział Mechaniczny

 1. Badania wpływu warunków procesu przetwórstwa na właściwości i strukturę wytworów z wybranych tworzyw polimerowych
 2. Badania struktury i właściwości materiałów funkcjonalnych
 3. Wspomagane komputerowo optymalne modelowanie, analiza i projektowanie konstrukcji maszyn i mechanizmów
 4. Modelowanie i optymalizacja złożonych systemów wytwarzania o dużym stopniu automatyzacji oraz ich organizacja i zarządzanie jakością
 5. 5. Badania procesów kształtowania plastycznego metali z wykorzystaniem metod rotacyjnych oraz trójsuwakowej prasy kuźniczej
 6. Badanie właściwości fizycznych warstwy wierzchniej i dokładności geometrycznej powierzchni części maszyn uzyskiwanych w wyniku doskonalenia maszyn, urządzeń i procesów technologicznych
 7. Optymalizacja budowy maszyn i urządzeń dla inżynierii procesowej, spożywczej i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jakości i energochłonności procesów oraz aspektów ekologicznych
 8. Analiza wybranych charakterystyk trwałościowych, ekonomicznych i ekologicznych tłokowych silników spalinowych, w tym zasilanych paliwami alternatywnymi
 9. Podstawy teoretyczne, optymalizacja konstrukcji i racjonalizacja warunków użytkowania cieplnych maszyn przepływowych i urządzeń cieplnych
 10. Optymalizacja konstrukcji, eksploatacja i technologia produkcji pojazdów samochodowych
 11. Badania drgań układów nieliniowych oraz modelowanie zagadnień mechaniki materiałów i stateczności konstrukcji
 12. Badanie wpływu czynników technologiczno-organizacyjno-eksploatacyjnych na parametry systemów produkcyjnych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 1. Technika plazmowa
 2. Nadprzewodnictwo
 3. Optoelektronika
 4. Sieci komputerowe
 5. Odnawialne źródła energii
 6. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
 7. Elektrochemia
 8. Implantacja jonowa
 9. E-gospodarka
 10. Racjonalne wykorzystanie energii

Wydział Budownictwa i Architektury

 1. Wpływ czynników technologicznych i eksploatacyjnych na właściwości techniczne i trwałość konstrukcji i materiałów budowlanych
 2. Optymalizacja oceny stanów struktur drogowych
 3. Modyfikacja właściwości powierzchniowych surowców ilastych Lubelszczyzny
 4. Badania w zakresie pracy statycznej i zarysowania elementów żelbetowych jednorodnych i zespolonych
 5. Opracowaniem algorytmu postępowania z budynkami zabytkowymi adaptowanymi do współczesnych funkcji użytkowych z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich i technicznych
 6. Wpływ struktury wiatru na obciążenie budowli oraz weryfikacja modeli matematycznych wybranych zjawisk dynamicznego oddziaływania wiatru na konstrukcje smukłe i prętowo-cięgnowe
 7. Modelowanie zachowania się materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w warunkach obciążeń mechanicznych i termicznych

Wydział Inżynierii Środowiska

 1. Metody ograniczania emisji gazów cieplarnianych
 2. Badania nad zwiększeniem potencjału metanogennego biomasy różnego pochodzenia oraz intensyfikacją produkcji biomasy roślin energetycznych
 3. Badania nad konwersją promieniowania słonecznego na użyteczne formy energii
 4. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 5. Ocena systemów HVAC w aspekcie zużycia energii i zapewnienia optymalnych warunków powietrza wewnętrznego
 6. Badania procesu degradacji systemów górniczych

Wydział Zarządzania

 1. Przedsiębiorczość w ujęciu wielowymiarowym
 2. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 3. Tożsamość przedsiębiorstwa i etyka w biznesie
 4. Marketing klastrów i przedsiębiorstw sieciowych
 5. Analiza i modelowanie zachowań konsumenckich
 6. Struktura i dynamika rynków
 7. Marketing w procesach innowacyjnych produktów
 8. Diagnoza i projektowanie systemów zarządzania
 9. Kształtowanie wartości rynkowej spółek giełdowych
 10. Zarządzanie środowiskiem regionu w aspekcie zrównoważonego rozwoju
 11. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 12. Obsługa procesów produkcyjno-logistycznych i biznesowych w przedsiębiorstwie
 13. Modelowanie procesów informacyjno-decyzyjnych

Wydział Podstaw Techniki

 1. Badania procesów cieplnych oraz zużycia wybranych materiałów, ocena własności środków płynnych oraz trwałości i niezawodności wybranych układów trących
 2. Wzrost i właściwości fizyczne kryształów, cienkich warstw metalicznych i struktur wielowarstwowych
 3. Zastosowania ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych w technice
 4. Geometryczna teoria funkcji holomorficznych
 5. Wykorzystanie i nowoczesne zastosowania technologii informacyjnych w przemyśle i edukacji

Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych wobec wczesniej obowiązującego wykazu i systematyki OECD