Sukcesywne usługi

Informujemy, iż od 19 kwietnia 2021 r. usługi napraw i przeglądów pogwarancyjnych kopiarek dla naszej Uczelni świadczy firma"P.H.Z GAMA" Sebastian Gaweł Lublin, zgodnie z podpisaną umową nr KZ 16/2021 obowiązującą do 19.04 kwietnia 2022.
Zgłoszenia proszę składać:
Telefonicznie: 81 525 61 93 lub e-mail: info@gama.lublin.pl

Informujemy, iż od 25.01. 2021 r. firma RESET – PC W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams, Lublin, świadczy usługi dla naszej Uczelni w zakresie naprawy i konserwacji wszystkich typów komputerów i monitorów, będących własnością Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ - 05 /2021, obowiązuje do 25.01.2022
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
81 534 26 83 lub 81 532 04 25 lub e-mail: piotrr@reset-pc.com.pl / office@reset-pc.com.pl

Informujemy, iż od 26.04.2021r. firma "LASERVIS" Bartosz Janecki, Lublin, świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek wraz z wymianą części zamiennych, w ramach serwisu pogwarancyjnego, będących na stanie Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ 17/2021, obowiązuje do 26.04.2022.
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
tel.   81 5346347, 501776658 oraz 501428399

Informujemy, iż od grudnia  2020 r. firma „PW ANTIQUA- Andrzej Trzciński" świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy pieczątek na potrzeby Uczelni w roku 2020/21.
Umowa nr KZ 74/2020, obowiązuje od 03.12.2020 do 03.12.2021
Zamówienia proszę kierować do Pani  Marta Kowalczyk   - tel 081 538 41 59  (Budynek Stołówki, pok. nr 1)

Informujemy, iż od 01.07.2021 firma Poczta Polska S.A.  świadczy usługi pocztowe i kurierskie.
Umowa KZ/30/2021 obowiązuje do 30.06.2022r.

W celu identyfikacji przez Pocztę Polską poszczególnych jednostek PL na każdej wysyłanej korespondencji należny umieszczać nr ID oraz numery kart zgodnie z załącznikiem zamieszczonym poniżej.

Warunki świadczenia usług

1.      Przesyłki i paczki nadawane przez zamawiającego będą dostarczane przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego.

2.      Nadawane przez Zamawiającego przesyłki rejestrowane w przypadku ich awizowania po bezskutecznej próbie doręczenia w miejscu zamieszkania lub siedzibie adresata, będą odbierane przez adresatów we właściwie oznakowanych placówkach pocztowych zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.

3.      Placówka pocztowa, o której mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:

1) czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub witrynie obiektu, w którym mieści się placówka pocztowa;

3) placówka pocztowa znajdująca się w lokalu, w którym jest prowadzona inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy.

4.      Nadawanie przesyłek przez Zamawiającego będzie się odbywało w ten sposób, że upoważniony pracownik Wykonawcy w każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 695), będzie odbierał przesyłki wraz pocztową książką nadawczą w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Główna Politechniki Lubelskiej, pomieszczenie nr 7 znajdujące się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie) w przedziale czasu pomiędzy godziną 11.00 a 12.00. Niezależnie od powyższego, Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki także osobiście
w placówce Wykonawcy  położonej w Lublinie: Urząd Pocztowy Lublin 15 ul. Gabriela Narutowicza 80A, 20-014 Lublin w dniach i godzinach otwarcia tej placówki.

5.      Pracownik Wykonawcy będzie zwracał Zamawiającemu pocztową książkę nadawczą   przekazaną nazasadach określonych w ust. 4 zdanie pierwsze, najpóźniej następnego dnia roboczego w przedziale czasu pomiędzy godziną 11.00 a 12.00. Zwrot będzie następował
w Kancelarii Głównej Politechniki Lubelskiej, pomieszczenie nr 7 znajdujące się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie.

6.      Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach oznaczenia potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci odcisku pieczęci o treści: „Opłata pobrana zgodnie z umową nr…..”  uzgodnioną z Wykonawcą. Wymienioną pieczęć lub pieczęci Zamawiający wykona we własnym zakresie. Będzie ona zawierała również numer/symbol identyfikujący dany wydział/jednostkę.

7.      Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy adresata wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej, zapewnionej przez Zamawiającego we własnym zakresie), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbiory – ZPO) oraz umieszczenia na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełna nazwę i adres Zamawiającego umożliwiający dokładną identyfikację jednostki organizacyjnej, zadaniem Wykonawcy będzie naklejanie nalepek R z kodami kreskowymi do obsługi przesyłek poleconych

8.      Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania numeru nadawczego na przesyłkach poleconych.

9.      Wykonawca będzie odbierać przesyłki kurierskie z siedziby Zamawiającego. W przypadku przesyłek kurierskich dostarczanych w dniu następnym po dniu nadania, upoważniony pracownik Wykonawcy na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego odbierze przesyłkę ze wskazanego miejsca w celu jej realizacji w ciągu max. 3 godzin, jednak nie później niż do godz. 15.00. Telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego musi być dokonane do godziny 12:00.

      Dokładne dane do zamówienia kuriera nr  telefonu: (+48) 43 842 08 42,  804 104 104,
           
 e-mail: pocztex.lublin@lublin.poczta-polska.pl

10.  Listy przewozowe Wykonawca dostarcza na własny koszt.

11.  Na listach przewozowych dotyczących przesyłek kurierskich Nadawca będzie umieszczał numer umowy i dokładną nazwę identyfikującą jednostkę organizacyjną Zamawiającego,
w ramach której będą te przesyłki nadawane.

12.  Zamawiający do przesyłek kurierskich używa własnych opakowań umożliwiających ich przewóz na co Wykonawca wyraża zgodę.

13.  Wykonawca zobowiązany będzie zwracać Zamawiającemu niedoręczone przesyłki pocztowe oraz potwierdzenia odbioru w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Główna Politechniki Lubelskiej, pomieszczenie nr 7 znajdujące się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie) w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 ”.

14.  Przesyłki będą dostarczane w stanie nienaruszonym. Wszelkie uszkodzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone i opisane.

15.  W przypadku niedostarczenia przesyłki Wykonawca określi przyczynę niedostarczenia przesyłki - dotyczy przesyłek rejestrowanych, przy czym w przypadku rejestrowanych zagranicznych przyczyna zwrotu musi być podana w języku polskim.

16.  Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania zwracanych na jego adres, przesyłek określonych powyżej a nadanych przez niego, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia/wydania adresatowi.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, usługi kurierskie realizowane będą w oparciu o regulamin Wykonawcy załączony do Umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Umowy

   Dokładne dane do zamówienia kuriera nr  telefonu: (+48) 43 842 08 42,  804 104 104,
           
 e-mail: pocztex.lublin@lublin.poczta-polska.pl