Historia

Kilka słów o Uczelni i jej historii...

Politechnika Lubelska jest państwową szkołą wyższą. Uczelnia powstała w maju 1953 r. jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska z inicjatywy lokalnego środowiska techników i inżynierów (na mocy Uchwały Nr 341 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1953 r.).

Jako pierwszy zaczął funkcjonować Wydział Mechaniczny. W roku akademickim 1953/1954 rozpoczęło w nim studia 107 studentów.

W miarę upływu czasu wzrastało przekonanie o konieczności dalszego rozwoju. Myślą przewodnią było, aby szkoła kształciła wykwalifikowane kadry inżynierskie na Lubelszczyźnie, a przede wszystkim stała się pełnowartościową uczelnią techniczną.

W roku akademickim 1963/1964 wyodrębniono kierunek elektrotechnika, a w roku 1964 powstał Wydział Elektryczny ze specjalnością elektrotechnika przemysłowa. 

W roku następnym otwarty został Wydział Budownictwa Lądowego, który w 1986 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.

W wyniku wzmożonych starań 28 kwietnia 1965 r. Wieczorową Szkołę Inżynierską przekształcono w Wyższą Szkołę Inżynierską (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1965 r.). Stanowisko rektora powierzono Stanisławowi Podkowie.

Kolejne lata działalności przyniosły gruntowne przeobrażenia w Uczelni, które w 1977 r. doprowadziły do powstania Politechniki Lubelskiej. Rozporządzenie Rady Ministrżw z dnia 1 sierpnia 1977 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 120) przekształciło Wyższą Szkołę Inżynierską w Politechnikę Lubelską.

W 1988 r. utworzono czwarty wydział - Zarządzania i Podstaw Techniki, który z dniem 28 grudnia 2007 r. przekształcony został w Wydział Zarządzania. 

W 2003 r. Wydział Elektryczny został przekształcony w Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

Pod koniec 2004 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu Zarządzeniem Nr 34 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej utworzył Wydział Inżynierii Środowiska.

Od grudnia 2007 r. w Uczelni funkcjonuje szósty wydział - Wydział Podstaw Techniki, natomiast w 2009 r., Uchwałą Nr 15/2009/III Senatu Politechniki Lubelskiej, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej przekształcony został w Wydział Budownictwa i Architektury. 

Politechnika Lubelska w rozwoju

Wyższa Szkoła Inżynierska

Wieczorowa Szkoła Inżynierska