Misja biura

Uczelniane Biuro Projektów Politechniki Lubelskiej powstało w 2020 roku. Jest to jednostka ogólnouczelniana, której misją jest towarzyszenie pracownikowi naukowemu Politechniki Lubelskiej, podczas całego procesu aplikowania o fundusze zewnętrzne, adekwatnie do jego indywidualnych potrzeb. Działalność jednostki opiera się na założeniu, że współpraca pracownika naukowego z przedstawicielem biura, podniesie jakość opracowywanego projektu, co przełoży się na  zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do wniosków przygotowywanych przez inne jednostki naukowe ubiegające się o zewnętrzne źródła dofinansowania.

Cel:

Głównym celem działalności Uczelnianego Biura Projektów Politechniki Lubelskiej jest efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania wspierające rozwój Uczelni i jej Pracowników.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez Uczelnię środków pochodzących z funduszy zewnętrznych;
 • cykliczne spotkania z Pracownikami poszczególnych Jednostek;
 • informowanie jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej o możliwości pozyskiwania środków;
 • szkoleń z zakresu kryteriów dostępu ogłoszonych konkursów;
 • wsparcie podczas procesu aplikacji, w tym:
  • wsparcie w poszukiwaniu partnerów naukowych, społecznych lub innych właściwych dla danego konkursu;
  • weryfikacja zgodności projektu z wymogami konkursowymi;
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni;
  • współpraca przy składaniu wniosków, w których Politechnika Lubelska pełni rolę partnera;
 • w przypadku pozyskania przez Politechnikę Lubelską projektu do realizacji:
  • organizowanie szkoleń z zakresu wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu dla zespołu projektowego
  • akceptowanie wzorów formatek dokumentów projektupod względem zgodności z wytycznymi przygotowanymi przez koordynatora/kierownika projektu;
  • monitorowanie poprawności realizacji projektu - przeprowadzanie raz na kwartał wyrywkowej kontroli zgodnie z zasadami potencjalnej kontroli IP (w przypadku projektów krótszych niż 2 lata, kontrola będzie przeprowadzana raz na 2 m-ce) lub na wniosek Kierownika/koordynatora projektu;
  • pełnienie funkcji doradczej/wspomagającej podczas kontroli projektu na wniosek kierownika/koordynatora projektu;