Nasz zespół

Barbara Gargała – Kierownik Uczelnianego Biura Projektów Politechniki Lubelskiej.

 

Od 13 lat specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów uczelni wyższych, w szczególności naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Od 15 lat pracuje na styku potencjałów nauki i biznesu, efektywnie rozwijając współpracę pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcami w ramach transferu wiedzy oraz czynnie włączając przedsiębiorców do współpracy przy realizacji misji uczelni. Posiada także duże doświadczenie w budowaniu relacji ze środowiskiem naukowym, specjalizuje w optymalizacji efektywności procesu aplikowania o fundusze zewnętrzne dla badaczy.

Wielokrotnie uczestniczyła we współtworzeniu i realizacji strategii rozwoju uczelni wyższej, szczególnie w zakresie definiowania i monitorowania strategii pozyskiwania środków zewnętrznych na działania wspierające rozwój Uczelni i jej pracowników. Przez wiele lat zarządzała projektami współfinansowanymi ze środków UE pozyskanymi do realizacji, budując i koordynując prace zespołów projektowych. Swoje doświadczenie zawodowe budowała poprzez pozyskiwanie dofinansowania w ramach następujących programów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - programy międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickie, Niekomercyjne badania kliniczne dla Agencji Badań Klinicznych, Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych. Posiada doświadczenie przy współpracy międzynarodowej finansowanej w ramach Komisji Europejskiej: m-era.net, Horyzont  2020, The Health Programme of the European Union, Joint Action on Dementia 2015-2018, Teaming for Excellence, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Cyfrowe Lubelskie, Program Operacyjny Polska, Granty indywidualne naukowców oraz  jednostki naukowej w konsorcjach z biznesem: Tango (prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe we współpracy z przedsiębiorcą), projekty aplikacyjne oraz tzw. „Szybka ścieżka”(badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej).

W wolnych chwilach - zapalona miłośniczka skandynawskich kryminałów.

 

Anna Michalskaspecjalista Uczelnianego Biura Projektów Politechniki Lubelskiej

Zawodowo z Politechniką Lubelską związana jest od 12 lat. Specjalizuje się w pozyskiwaniu  zewnętrznych środków dla uczelni. Jest autorem lub współautorem licznych projektów, które uzyskały dofinansowanie i których wartość opiewa na milionowe kwoty. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła nie tylko pisząc, ale także wdrażając projekty, pełniąc przy tym wielokrotnie funkcję Koordynatora Projektu lub Koordynatora Merytorycznego Projektów, których dofinansowanie dla uczelni płynęło min. z następujących Instytucji Pośredniczących: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy tez Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Do swojego portfolio może także dopisać stanowiska specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Specjalista ds. promocji monitoringu w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Uwielbia kontakt z ludźmi, dlatego  pełni także funkcję moderatorskie licznych spotkań biznesowych, popartych referencjami, w tym z Kancelarii Rady Ministrów. W swojej karierze zawodowej pełniła także funkcje kierownicze oraz dbała o dobre relacje na linii nauka – biznes, co w znakomity sposób przełożyło się na jej obecne obowiązki.

 

Izabela Fil – specjalista Uczelnianego Biura Projektów Politechniki Lubelskiej

Na Politechnice Lubelskiej pracuje od 2007 roku. Jest wykwalifikowanym pracownikiem i specjalistą z zakresu finansów, dlatego w jej ręce powierzane są do rozliczenia milionowe kwoty pochodzące z różnych źródeł. Jako specjalista ds. finansowych oraz rozliczeń i budżetu sprawuje nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektów, których dofinansowanie pochodzi z następujących źródeł: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny, Wiedza Edukacja Rozwój, środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy też flagowe programy operacyjne minionej perspektywy oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu raportów i sprawozdań, aktualizacji harmonogramów i kosztów, przygotowywaniu wniosków o płatność w części rozliczeniowej i sprawozdawczej, a także w znakomity sposób dokonuje weryfikacji dokumentów księgowych. Jej bogate doświadczenie zawodowe idealnie przekłada się na pracę w nowopowstałym Uczelnianym Biurze Projektów Politechniki Lubelskiej.

Jej pasją jest teatr, kino i dobra książka. Najlepiej relaksuje się tańcząc i uprawiając sport.

 

Katarzyna Baran  – specjalista Uczelnianego Biura Projektów Politechniki Lubelskiej

Z pracą na uczelni wyższej związana jest od 10 lat. Swoje doświadczenie zawodowe dotyczące funduszy unijnych zdobywała poprzez bezpośredni kontakt z beneficjentami, w ramach poszczególnych projektów skierowanych do studentów uczelni wyższych. Posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wyżej wymienionym obszarze, w tym ubiegania się o dotacje pochodzące z zewnętrznych źródeł.  Jej dużym atutem jest trafne podejmowanie decyzji w oparciu o wniosek, który jest rozpatrywany zarówno pod katem poprawności formalnej jak i merytorycznej. Jako pracownik pełniący funkcję specjalisty w Uczelnianym Biurze Projektów Politechniki Lubelskiej, wykazuje duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków pochodzących z UE. Jest osobą, której wsparcie może przesądzić o przyznaniu wniosku o dofinansowanie. Powyższe kompetencje zawodowe, są efektem dziesięcioletniej pracy min. na takich stanowiskach jak: Specjalista oraz Koordynator ds. Studiów Wyższych, w ramach projektów realizowanych z funduszy europejskich.

Jak każda kobieta kocha piękno i związane z tym tematem nowinki. Jej dużą pasją jest kosmetologia, dlatego w wolnych chwilach zajmuje się wizażem i stylizacją.

 

Ewelina Łopucka  – specjalista Uczelnianego Biura Projektów Politechniki Lubelskiej

Od 9 lat efektywnie koordynuje i rozlicza projekty realizowane w szkolnictwie wyższym z udziałem środków zewnętrznych. Specjalizuje się także w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów uczelni wyższych, w tym w przygotowywaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (np. w ramach programów Visegrad Fund, Horyzont 2020, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Agencji Badań Medycznych) a także w weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków, jednocześnie uczestnicząc w doradztwie w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Posiada obszerne doświadczenie w realizacji projektów, w tym międzynarodowych, realizowanych w wielopodmiotowym partnerstwie (np. ExPO-r-Net - European Expert Paediatric Oncology Reference Network for Diagnostics and Treatment” EU Health Programme (2008-2013), „Joint Action on Dementia” EU Health Programme (2014-2020), „PolFinGerS – efektywny model współpracy wiodących międzynarodowych grup badawczych w obszarze onkologii spersonalizowanej” Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA), w których odpowiadała m.in. za inicjowanie procesów wdrożeniowych, opracowywanie dokumentacji projektowej (np. niezbędnej do wyłonienia wykonawców w zakresie procedur PZP), monitoring efektywności realizowanych działań, kontrolę postępu rzeczowo-finansowego a także nadzór nad osiąganiem wskaźników. Posiada także duże doświadczenie w opracowywaniu raportów, sprawozdań i analiz finansowych, zdobyte zarówno przy projektach jak i we wcześniejszej pracy w sektorze komunalnym i prywatnym.

Prywatnie - entuzjastka ekologicznego stylu życia.